Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж, Колорадо бизнес төв, 307 тоот. /Max mall худалдааны төвийн хойд талд байрлах Колорадо бизнес төв/

Гүнд инвестмент холдинг групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-01-30
Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах
Маркетингийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад арга хэмжээнд оролцох
Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-07
Мэдээлэл технологийн судалгааны мэргэжилтэн

Компаниудын үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт шинээр гарч байгаа технологийн судалгааг хийх
Төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дижитал шийдлүүдийн судалгаа хийх
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх дижиталжуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих
Дижитал платформуудын ашиглалтыг идэвхжүүлэх, ашиглах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Компаниудын дижитал платформуудын хэвийн үйл ажиллагаа, хөгжүүлэлтийн явцад хяналт тавих
Сайжруулалт, шинэчлэлт хийх шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-08
Архитектор /Юу Си Ди ХХК/

Барилга архитектурын ажлын зураг боловсруулах
Барилга угсралтын явцад зургийн дагуу хяналт тавих
Архитектурын шийдэл гаргах
АБТ заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-08
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

1. Холдингийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежерийн үүргүүдийг гүйцэтгэх
2. Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах
3. Холдингийн хэмжээнд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-03
Ахлах нягтлан бодогч /Сократус Студио ХХК/

Компанийн ажил, гүйлгээ бүрийг хянаж бүртгэлийг шалгах, гарааны компанийн тайлан тооцоог хугацаанд нь гаргах, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлтийг сайжруулан, байгууллага хоорондын болон бусад тоцооны үлдэгдлийг хянаж, баталгаажуулах, байгууллагын төлбөр тооцоотой холбогдолтой асуудлыг цаг хугацаанд нь хийх, удирдлагад гаргаж өгөх, Хуулийн дагуу гаргадаг санхүү, татварын тайлангуудыг цаг тухайд үнэн зөв гаргаж, Төрийн байгууллагад хүргүүлэх, баталгаажуулах. Гарааны компаниудын нягтлан бодогч нарыг ахлах удирдан чиглүүлэх
1. Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
2. Бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, харилцахын зарлагын гүйлгээг бүртгэх
3. Авлагын бүртгэл, үлдэгдлийг хянах
4. Бараа материал, хангамжийн материалын орлого, зарлагыг бүртгэх, тооллого хийх
5. Урьдчилж төлсөн тооцоо, зардлыг бүртгэх
6. Эргэлтийн бус хөрөнгийн бүртгэл хийх
7. БХӨТөлбөр болон УХӨТөлбөрийн бүртгэл хийх
8. Хөндлөнгийн аудитаар аудитлагдах
9. НӨАТ-ын падааныг бүртгэх ,тайлан гаргах
10. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хянах, гүйлгээг бүртгэх, тайлан бэлдэх
11. Хангамжын тооцоог хянаж шалгах , гүйлгээг бүртгэх
12. Бусад ажил гүйлгээнүүдийг бүртгэх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-03
Нягтлан бодогч /Сократус Студио ХХК/

Гарааны компанийн өдөр тутмын НББ-ийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, санхүүгийн тоон мэдээллийг тогтсон хугацаанд гаргах, санхүү болон татварын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагад хүргэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-03
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч-Сократус Студио ХХК

Компанийн үнэлгээ хийх
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж тооцох
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Санхүүгийн загвар боловсруулах
Төслийн санхүүжилтийн хувилбар боловсруулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-03
Системийн шинжээч /Сократус Студио ХХК/

1. Гарааны компаниудын дата-нд мониторинг, дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах
2. Гарааны компаниудад менежментийн суурь шийдлүүдийг суурилуулах, төгөлдөржүүлэх
3. Системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, дүгнэлт гаргах
4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-03
Мониторингийн мэргэжилтэн /Сократус Студио ХХК/

1. Компанийн үйл ажиллагаа, үр дүнд /ажлын гүйцэтгэл, үүргийн гүйцэтгэл, үр дүн г.м компанийн бүхий л хэсэгт бидний гаргасан аргачлалын дагуу мониторинг хийх/ 7 хоног, сар, улирал бүр мониторинг хийж дүгнэлт гаргах
2. Өгөгдлийг хүлээн авах, цуглуулах, цуглуулсан өгөгдлийг ангилах, хоорондын уялдаа холбоог тогтоож боловсруулах.
3. Нэгтгэн боловсруулсан өгөгдөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт боловсруулах
4. Шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргах оновчтой хувилбар, санал санаачлага гаргах
5. Компанийн оношилгооны зөвлөлийг зохион байгуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-02
Нярав /Спортек ХХК/

Хариуцсан байгууллагын өдөр тутмын НББ-ийг анхан шатны баримтад үндэслэн хөтлөх,
Бэлэн бүтээгдэхүүнийн тооллого хийх,
Харилцан хамааралтай ажилтантай тухай бүр тооцоо нийлэх,
Бараа бүтээгдэхүүн хүлээлцэх,
Бараа материал олгох, хадгалах, бэлтгэх,
Бараа материалын хөдөлгөөн тоолох.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-02
Нягтлан бодогч /Спортек ХХК/

Хариуцсан байгууллагын өдөр тутмын НББ-ийг анхан шатны баримтад үндэслэн хөтлөх,
Тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь бэлтгэх,
Удирдлагыг мэдээллээр хангах
Санхүүгийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангаж ажиллах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-31
Сургалтын менежер /ЗСДС/

Сургалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулж, сургалтад хамрагдах хүмүүсийг бүрдүүлэх,
Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах,
Сургалтад хамрагдсан суралцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах,
Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийг боловсруулах, түгээх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-07
Нягтлан бодогч /Хүлэгүүд СМ/

Хариуцсан байгууллагын өдөр тутмын НББ-ийг анхан шатны баримтад үндэслэн хөтлөх,
Тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь бэлтгэх,
Удирдлагыг мэдээллээр хангах,
Санхүүгийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангаж ажиллах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-01
График дизайнер /Спортек ХХК/

Шинэ санал санаачилга гарган, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх,
Шинэ бүтээгдэхүүний загвар бэлтгэх,
Хэвлэлийн газартай харилцах, хэвлэлийн чанарт хяналт тавих,
Бүтээгдэхүүний зураг авалт хийх,
Бүх төрлийн хэвлэлийн эх, постерыг мэргэжлийн программууд дээр бэлтгэх,
Дизайны захиалгат ажлыг хийж гүйцэтгэх, веб хөгжүүлэх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-01
Худалдааны зөвлөх /Спортек ХХК/

Бүх түвшний үйлчлүүлэгчидтэй харилцаа холбоо, хэлэлцээр хийх;
Борлуулалтын технологийг ашиглан хэрэглэгчийн үйлчилгээ үзүүлэх;
Зарагдаж буй бүтээгдэхүүн, түүний шинж чанар, ашиглалтын дүрэм, арчилгааны талаар худалдан авагчдад зөвлөгөө өгөх;
Худалдан авах үнийн тооцоо хийх;
Худалдан авсан барааны сав баглаа боодлыг бэлтгэх;
Нэхэмжлэл бэлтгэх, бараа хүлээн авч солилцох
Агуулахын нягтлан бодох бүртгэл, цахим мэдээллийн сантай ажиллах.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-02-06
Үйлдвэрийн ажилтан / Эс Ти Эс Фүүдс / ХХК

Түүхий эдээс эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болох бүх процесст оролцоно.
Цэвэрлэгээ үйлчилгээгээ хуваарийн дагуу хийнэ.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-02-06
Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажилтан /О энд Партнерс/

1. Ажлын байрыг цэвэрхэн, эмх цэгцтэй байлгах,
2. Их цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол хийх,
3. Цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл, эд материалыг ариг гамтай ашиглах,
4. Үйлчилгээний ажлыг чанартай хийж, хана тааз, гэрэл чийдэн, өрөө тасалгааг цэвэрлэх.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-31
Оффис менежер /Хүлэгүүд Спорт Менежмент ХХК/

Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих
Байгууллагын албан хэргийг хөтлөх
Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Гэрээ байгуулах, холбогдох бичиг баримтуудыг архивлан хадгалах
Уулзалт бусад арга хэмжээний тэмдэглэл хөтлөх
Хүний нөөцийн материал, хувийн хэргийг хөтлөх
Үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, танилцуулга хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-13
Хэрэглэгчийн хөгжлийн менежер /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах
Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх
Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-25
Маркетингийн менежер /Шимт Боловсрол ХХК/

Зорилтот хэрэглэгчдэд хүрэх сурталчилгааны бодлогыг оновчтой тодорхойлж, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;
Сошиал медиа сурталчилгааны агуулга, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх;
Компани, бүтээгдэхүүнүүдийн сошиал хуудсуудыг хариуцан хөгжүүлэх;
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, сошиал инфлюнсер, сурталчилгааны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэгчидтэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх;
ШИМТ боловсролын чиг хандлага, шийдлүүдийг таниулах контент бүтээх, түгээх ажлыг зохион байгуулах;
Сурталчилгааны хэрэгслүүдийн дизайн хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод дурдсан бусад үүрэг;

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2023-01-31
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Холдингийн компаниудын оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад шаардлагатай мэдээллийг хүргэх нэгтгэсэн урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийттэй үр дүнтэй, тогтвортой хамтран ажиллахад шаардлагатай мэдээллүүдийг боловсруулах, түгээх
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд түгээж буй мэдээллийн чанарт мониторинг хийх
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд түгээж буй мэдээллийг уялдуулах
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд мэдээлэл түгээх шийдэл хөгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-31
Ээлжийн менежер /Рийч Пойнт/

1. Үйлчилгээний ажилтнуудын цэвэрлэгээнд хяналт тавих,
2. Ажилчдыг удирдан зохион байгуулахад чиглүүлэх,
3. Үйлчилгээний стандарт, ХАБ, ХАБЭА-г хангуулах, шалгах,
4.Санал гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
Програм хөгжүүлэлтийн инженер /Front End/

Хөгжүүлсэн програмын алдаа доголдол bug-ыг илрүүлж, арилгах
Програм хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх санаачлага гаргах.
Хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн програмын техникийн шалгууруудыг тодорхойлох /ERD, Sequence, C4 Diagram/
Програмын код хөгжүүлэлт хийх. /Front end хөгжүүлэлтийн суурь мэдлэгтэй байх, Back-end хөгжүүлэлтийн туршлагатай байх/
Програмыг deploy хийхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн байх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-30
Мэдээллийн технологийн ажилтан /Биз-Интел/

Компанийн мэдээллийн санг үүсгэх,
Компанийн веб сайтыг хөгжүүлэх,
Компанийн брендинг хийх,
Дижитал платформуудын ашиглалтыг идэвхжүүлэх, ашиглах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Сайжруулалт, шинэчлэлт хийх шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-27
Үйлдвэрийн туслах технологич/ Эс Ти Эс Фүүдс / ХХК

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүх шатанд оролцоно.
Түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалт тээвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх
Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах
Ажиллагсдын үндсэн үүрэг гүйцэтгэлд хөндлөнгийн хяналт тавьж, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад хийж гүйцэтгэх ажлууд

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2023-01-26
Хүний нөөцийн ажилтан

1. Байгууллагын стратегид тулгуурлан хүний нөөцийн төлөвлөлт бүрдүүлэлтийг хийж оновчтой сонгон шалгаруулалтаар чадварлаг мэргэжлийн баг бүрдүүлэн ажиллах
2. Шинэчлэгдсэн хуулийн дагуу хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх,шаардлагатай дүрэм журмыг сайжруулан ажиллах
3. Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах хүний нөөцийн бүхий л асуудалд хамтарч ажиллах
4. Ажилтнуудын гүйцэтгэл болон бүтээмж, сэтгэл ханамжийг байнга сайжруулан ажиллах
5. Ажлын тодорхойлолтын дагуу хүний нөөцийн бусад бүхий л функцүүдийг бие даан хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2023-01-26
Үйлчилгээний албаны хариуцсан менежер

Үйлчлэгч нарын өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлд /цэвэрлэгээ, ариутгал/ хяналт тавих
Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний үнийн санал боловсруулах
Дуудлагын цэвэрлэгээ, барилгын дараах цэвэрлэгээний захиалгын ажлыг зохион байгуулах
Цэвэрлэгээний хангамжийн бараа материал, хувцас хэрэглэл, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийн нөөцийг бүрдүүлэх, хяналт тавих /нийлүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах/
Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажлын зааварчилгаа, алгоритм, аргачлал боловсруулах
Хариуцсан газар нэгжийнхээ үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/1 сарын 30. 18:07
  2. Мэдээлэл технологийн судалгааны мэргэжилтэн2 сарын 7. 9:33
  3. Архитектор /Юу Си Ди ХХК/8 цаг 59 минутын өмнө
  4. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн9 цаг 2 минутын өмнө
  5. Ахлах нягтлан бодогч /Сократус Студио ХХК/2 сарын 3. 9:51

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Гүнд инвестмент холдинг групп. 1997-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.