Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Хасбанк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
СИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкинд ашиглагддаг системүүдийн програм хангамж дээр хийгдэж буй шинэчлэлт, өөрчлөлт, сайжруулалт болон шинээр нэвтрүүлж буй системийг чанарын өндөр түвшинд шалгаж баталгаажуулах. Үндсэн систем болон картын системийн шинэчлэл, судалгааны төслүүдэд орж судалгаа, туршилтын ажлуудыг хариуцан ажиллана.

ЖОЛООЧ

Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад автомашинаар үйлчлэх Автомашины эд анги сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үечилсэн засвар, үйлчилгээг тогтмол хийлгэх; Явсан зам км-ын зарцуулсан шатахуун ба тос материалын тооцоог өдөр бүр хөтлөх Автомашиныг цэвэр цэмцгэр байлгах, автомашины цэвэрлэгээг тогтмол хийх Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар

ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /ЭКО БАНКНЫ ГАЗАР/

Хариуцан ажиллаж буй төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өдөр тутмын болон цаг үеийн үйл ажиллагааг зохицуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах; Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, төслийг дотоод болон олон улсад тайлагнах, түншлэл хамтын ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах; Банкны эко бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, банкны эрхэм зорилгод нийцсэн шинэлэг эко бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр боловсруулж, нэвтрүүлэх;

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны албан хэрэгцээнд шаардлагатай биет болон биет бус хөрөнгийн худалдан авалтыг зохих журмын дагуу, эдийн засгийн үр ашигтайгаар, холбогдох баримт бүрдүүлж, зохих зөвшөөрлийн дагуу хийх Худалдан авалт, ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой үнийн, зах зээлийн судалгааг үнэн бодитой, чанартай хийх, гэрээний төслийг Англи болон Монгол хэл дээр бэлтгэх, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээний төлбөр шилжүүлэх Тендер сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох шийдвэрийн дагуу гэрээ байгуулах, төлбөр шилжүүлэх Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой бодлого, журам боловсруулах, тэдгээрт өөрчлөлт оруулах, санал өгөх, хэлэлцүүлж батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих Хэлтсийн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох саналыг бэлтгэн удирдлагад танилцуулах Банкны нэгдсэн төсөв төлөвлөгөө боловсруулахад нэгтгэл хийж туслалцаа үзүүлэх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН /ТЕЛЛЕР/

Харилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээнд нийцсэн банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний стандартын дагуу санал болгох, хүргэх, борлуулах, харилцагч төвтэй банк болохын төлөө ажиллах

БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ШИНЖЭЭЧ

​Харилцагчдад зээлийн болон түүнтэй адилтгах актив олгох судалгаа, шинжилгээ хийх, зээлийн санал тооцоолол боловсруулах, Зээлийн Хороонд танилцуулах; Зээл болон түүнтэй адилтгах активыг зориулалтын дагуу олголт хийх, зарцуулалтад хяналт тавих; Зээлийн явцын болон жилийн хяналт хийх, болзошгүй эрсдлийг эрт илрүүлэх, урьдчилсан арга хэмжээ авах, эргэн төлөлтийг хариуцан ажиллах;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтод хүрэхэд хүний нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, хүний нөөцийн удирдлагыг  хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын соёлыг түгээх, бэхжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээ зохион байгуулах, холбогдох ажилтнуудыг мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах, хөдөлмөрийн харилцааг зохион байгуулах.

ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН /ЭКО БАНКНЫ ГАЗАР/

Хариуцан ажиллаж буй төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өдөр тутмын болон цаг үеийн үйл ажиллагааг зохицуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах; Банкны эрх ашиг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох шинэ эко бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөрийг боловсруулан нэвтрүүлэх; Эко банкны апликейшн, вэбплатформуудыг хариуцаж тэдгээрт хяналт тавих;

ДАТА АНАЛИСТ /АУДИТЫН ХЭЛТЭСТ/

Дата анализыг  статистик, математик загварчлал ашиглан хийж аудитын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, арга аргачлалыг сайжруулах, тайлан мэдээллийг автоматжуулах замаар дотоод аудитын  зорилго, төлөвлөгөөг биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ /ОПЕРАТОР/

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагч болон иргэдэд үнэн зөв шуурхай мэдээлэх, тэднийг өөрсдийн хүсэлт зорилгод нийцсэн үйлчилгээг авахад туслах, харилцагчийн санал хүсэлтийг дамжуулах замаар харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

РЕСЕПШН /ТӨВ ОФФИС/

Банкны харилцагч үйлчлүүлэгчийг угтах, мэдээллээр хангах, шаардлагатай ажилтнуудтай холбох, утсан болон цахим сувгуудын хүсэлтүүдэд хариулах мэдээлэл өгөх;  

IT АУДИТОР

Олон улсын стандарт хэм, хэмжээний дагуу хараат бус бодитой аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, үйл ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж өгөх замаар аудитлуулагч нэгжийн үйл стратеги зорилтод хүрэхэд хувь нэмрээ оруулах, тусламж үзүүлэх.

АТМ-НЫ ИНЖЕНЕР

АТМ-ын хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ болон програм хангамжийн найдвартай ажиллагааг хариуцан ажиллах УБ хотын АТМ-н өдөр тутмын засвар үйлчилгээг чанартай, цаг хугацаанд нь хийх гүйцэтгэх ОН хотын АТМ-н өдөр тутмын засвар үйлчилгээнд зайнаас зааварчилгаа өгөх,  АТМ-н байршил солих, зөөх үйл ажиллагааг хариуцах АТМ-н программ хангамжыг сайжруулахад чиглэсэн судалгаа хийх, гарын бэлтгэх, өөрийн мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх

ХАРИЛЦААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН /МАШИНЫ ЗЭЭЛИЙН ТӨВ/

Харилцагчийн автомашин авах зээлийн хүсэлтийг авах, судлах, шийдүүлэх, өөрийн судалсан зээлийг эргэн төлүүлэх, Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хасбанкнаас баталсан холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандартын дагуу хүргэх, сурталчлах, борлуулах

ХУУЛЬЧ

Банкны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, банкны хууль ёсны эрх ашгийг бусад байгууллагын өмнө төлөөлөх зэргээр банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд мэргэжлийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх

ЗАГВАР ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Зах зээлийн эрсдэл, зээлийн багцын эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих; Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хэм хэмжээг тодорхойлох, холбогдох шинжилгээ хийх; Эрсдэлийг үнэлэх загвар, аргачлалыг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, баримтжуулах; Өгөгдөл боловсруулах, шинжилгээ хийх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Улаанбаатар, СБД, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, ХасБанкны Төв Байр, ШХ 20A, 72

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.