Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Транскапитал

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Маркетингийн менежер

Маркетингийн стратегийг тодорхойлох Судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнийг харилцагчид бий болгох Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх Сурталчилгаа идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Гүйлгээний нягтлан бодогч

НББ-ийн анхан шатны гүйлгээ бүртгэлийг хөтлөх Харилцагчид төлбөр тооцоотой холбоотой мэдээлэл өгөх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээллээр хангах Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

Сургалт, ОНҮАжиллагаа хариуцсан Хүний нөөцийн мене

Байгууллагын дотоод сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр агуулгыг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Сургалтын журам төлөвлөгөөний дагуу сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; Сургагч багшийн хамт болон бие даан хуваарийн дагуу сургалт явуулах; Сургалтын материал, зааврыг цаг тухай бүр сайжруулан боловсруулах; Судалгаа боловсруулах, судалгааны үр дүнг нэгтгэн тайлан боловсруулах, сайжруулалт хийх; Байгууллагын сургалтын болон шалгалтын программыг хариуцан ажиллах Байгууллагын олон нийтийн үйл ажиллагааг бие дааж, бусадтай хамтран зохион байгуулах

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч /Хөвсгөл аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч /Өвөрхангай аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Төслийн менежер

Support the organization's mission and business Conduct data analysis to assess the organization’s performance and research international best practices in products and services. Generate innovative ideas for improving new and existing products, services, and processes. Implement and develop business projects to improve the competitiveness of the organization Exercise excellent attention to detail in reviewing data and numbers. Manage day-to-day interactions with partners for funding management.  

Дотоод аудитор

Байгууллагын бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаа, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналт, засагсалд хараат бус объектив үнэлгээ дүгнэлт хийх 

Эдийн засагч /Эрдэнэт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Программ хөгжүүлэгч

Мобайл аппликэйшн болон бусад программын хөгжүүлэлтэд оролцох, нийлүүлэгч байгууллагын хөгжүүлсэн аппликэйшнд бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх. Байгууллагын хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд систем, бусад аппликэйшн системийн хоорондын уялдаа холбоог тодорхойлох, интеграци хийх. Технологийн судалгаа шинжилгээ хийж боломжит шийдлүүд санал болгох.

Бизнес хөгжлийн менежер

•    Support the organization's mission and business plan•    Conduct research on products and services of international best practices•    Initiate ideas for the improvement of new and existing products, services and processes•    Increasing the value of current customers while attracting new ones•    Implement and develop business projects to improve the competitiveness of the organization

Салбарын эрхлэгч /Говь алтай аймаг/

Салбарыг удирдлагаар тасралтгүй хангах, хамтран ажиллах Харилцагчид санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч /22-н товчоо шинэ автомашины зах/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Хуулийн мэргэжилтэн

Тусгай активд шилжин ирсэн чанаргүй зээлүүд дээр ажиллах төлүүлэх, ШШГГ байгууллагатай хамтран ажиллах.

Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг ямагт эрхэмлэн зээл болон санхүүгийн бүх төрлийн мэдээлэл лавлагаа өгөх, байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, анхан шатны бүртгэл гүйлгээ хийх

Салбарын эрхлэгч /Эрдэнэт/

Салбарыг удирдлагаар тасралтгүй хангах, хамтран ажиллах Харилцагчид санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Эрсдэлийн удирдлагын менежер

  Олон Улсын эрсдэлийн удирдлагын стандартын хүрээнд эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалж хэрэгжүүлэх; Хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн түвшин эрсдэл даах компанийн чадамжийг тодорхойлж хяналтаар хангах; Салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагааны эрсдэлүүдийг тодорхойлох, үнэлэхэд арга аргачлалаар хангах, үйл ажиллагаа, процессын сайжруулалтуудыг хийх, үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах, эрсдэлийн соёлыг нутагшуулах; Комплаенс эрсдэлийн хүчин зүйлүүдэд хяналттай ажиллах;  

Бизнес хөгжлийн менежер

Байгууллагын эрхэм зорилго, бизнес төлөвлөгөөг дэмжих Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний олон улсын шилдэг туршлагыг судлах, шинэ болон одоо байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны процесс сайжруулах санал санаачлага дэвшүүлэх Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, олон улсын болон дотоодын төсөл хөтөлбөрүүдийг удирдан хэрэгжүүлж, хөгжүүлэх

Тусгай активын мэргэжилтэн

Эрсдэлд орж болзошгүй, анхаарал татсан, хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлүүдийг салбар бүсийн эрхлэгч, эдийн засагч нартай хамтран төлүүлэх, Тусгай активд шилжин ирсан чанаргүй зээлүүд дээр ажиллах төлүүлэх, ШШГГ байгууллагатай хамтран ажиллах зэрэг болно

Төслийн менежер /Финтек/

Байгууллагын эрхэм зорилго, бизнес төлөвлөгөөг дэмжих Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний олон улсын шилдэг туршлагыг судлах, шинэ болон одоо байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны процесс сайжруулах санал санаачлага дэвшүүлэх Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, олон улсын болон дотоодын төсөл хөтөлбөрүүдийг удирдан хэрэгжүүлж, хөгжүүлэх  

Салбарын эрхлэгч /Архангай аймаг/

Салбарыг удирдлагаар тасралтгүй хангах, хамтран ажиллах Харилцагчид санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Дотоод хяналтын ажилтан

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, алдаа дутагдлыг илрүүлэх, зөрчлийг бууруулж ажиллах, олон улсын стандарт, Монгол улсын хууль тогтоомж, байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүрэм журамтай холбоотой шинэчлэлт хийх, санал гаргах,

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатр дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Партизаны гудамж, Транскапитал ББСБ-ын байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.