Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Номин Холдинг ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан /E Commerce/

Зах зээлд хэрэгцээтэй байгаа шинэ бүтээгдэхүүн судлах, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулан шинэчлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

Эрсдэлийн менежер

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил, улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах; Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Компанийн мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Ахлах программ хөгжүүлэгч

Программ нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, төсөл хэрэгжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах Программтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаа, өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах Төслийн гүйцэтгэл болон биелэлтийг хангаж, тайлагнах Систем ашиглалтад хяналт тавьж, хөгжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх

Бизнес процесс аналист

Одоо байгаа бизнесийн процесст дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах шаардлагатай үйл явцуудыг тодорхойлох, үүнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, дүгнэх, Bottle neck, үр ашиггүй хэсгүүд, Автоматжуулах боломжуудыг тодорхойлох, Процессыг загварчлах, процессын баримт бичгүүдийг боловсруулах, өөрчлөлтөөс үүсэх боломж, бизнес кэйсийг боловсруулах, Процессын эрсдэлүүдийг тодорхойлж, зөвлөмж, тасралтгүй сайжруулах аргачлалаар хангах, Нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, процессын метрикүүдийг тодорхойлж, гарсан үр дүнг хэмжиж, хяналт тавих,

Төслийн мэргэжилтэн (SAP)

Бизнесийн чиглэлийн дагуу олон улсын шилдэг туршлагыг судлах, бизнес процессын зөрүүг шинжлэх, төслийн оролцогчдод тайлагнахад дэмжлэг үзүүлэх, Санхүү модулийн нэвтрүүлэлт, сайжруулалттай холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэх, гарцыг стандартын дагуу баримтжуулалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, Төслийн оролцогчдод сургалт, мэдээллийг хүргэх,

Дата инженер

Өгөгдлийн сангаас шаардлагатай түүхий өгөгдлийг гаргаж, боловсруулж, зохих хэрэглэгчид хүлээлгэн өгөх, Дашбоард хөгжүүлэлт, өгөгдлийн хэлбэржүүлэлт /визуалчлал/, машин сургалтад шаардлагатай өгөгдлийг бэлтгэж өгөх, уг үйл ажиллагааг автоматжуулах, Өгөгдлийн вэйрхауст шаардлагатай өгөгдлийг бэлтгэж оруулах, Өгөгдлийн чанарыг сайжруулах талаар санал боловсруулж, хэрэгжүүлэх, Өгөгдлийн аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах,

Санхүүгийн менежер (Номин Мишээл)

Салбарын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах журмын дагуу салбарын бизнес төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэх, холбогдох албан тушаалтнуудаар батлуулах, Салбарын хэмжээнд хийгдэж буй төслүүдийн эдийн засгийн тооцооллыг хийх, үр ашгийг тооцох, хянах, Бизнес, салбарын үйл ажиллагаанд оролцож буй ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгөх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах. Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах

Хуулийн зөвлөх

1.Компанийн өр авлагыг барагдуулах үйл ажиллагааг өдөр тутам гүйцэтгэх, салбар нэгжүүдэд эрх зүйн зөрчилтэй асуудлаар хяналт шалгалт хийх, хяналтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг хууль, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх, шаардлага тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, биелэлтийг хангуулах, 2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмыг зөрчсөн ажилтанд холбогдох эрүүгийн болон хөдөлмөрийн сахилгын хариуцлага ногдуулах санал гаргах, эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэж, компанийг хохиролгүй болгох 3.Монгол Улсын шүүх, Цагдаагийн байгууллага, Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад компанийг төлөөлж, нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, төлбөр авагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

Захирлын туслах

Байгууллагын албан бичиг баримтуудыг стандартын дагуу хөтлөх, архивлах, хурал зөвлөгөөн, уулзалтын хуваарь зохицуулах, зарлах, протокол хөтлөх зохион байгуулалтыг хариуцах Өдөр, долоо хоног, сар, улирал болон жилийн төлөвлөгөөт ажлуудын бэлтгэлийг хангаж, төлөвлөгөөт ажлуудыг цаг тухайд нь гүйцэтгэн танилцуулж байх, АБТ-д заасан бусад чиг үүргийн ажлуудыг гүйцэтгэх,

ТООЛОГЧ НЯГТЛАН БОДОГЧ /барааны тооллого хийх/

Салбаруудын  эргэлтийн  болон  эргэлтийн  бус хөрөнгөнд гэнэтийн, хэсэгчилсэн болон төлөвлөгөөт тооллогыг гардан гүйцэтгэх, эд хариуцагчтай тооллогын тооцоог хийх, үp дүнг тайлагнах, тооллогын цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих; Өдөр бүрийн тооллогын тайлан бэлдэх, салбарын удирдлагад илрүүлсэн зөрчлийг шуурхай засаж сайжруулах үүрэг өгөх, дэмжлэг үзүүлэх;

Тооцооны нягтлан бодогч /шинэ төгсөгч байж болно/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

Худалдааны Зөвлөх /бүтэн цагийн ажлын байр/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Даатгалын менежер

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх; Компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх;

Даатгалын ахлах менежер

Даатгалын хураамжийн орлогыг төлөвлөсөн хугацаанд даатгалын төрлүүдээр бүрдүүлэх Даатгалын гэрээт баталгааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, борлуулалтыг хадгалах, нэмэгдүүлэх Шинээр даатгалын бүтээгдэхүүн судлан нэвтрүүлэх Даатгалын хураамжийн орлогыг төрөл тус бүрээр бүрдүүлэх, салбар нэгж болон төлөөлөгчийн газруудын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Даатгалын бүтээгдэхүүнийг сурталчилан танилцуулах, төрөл хэлбэрийн талаар зөвлөгөө өгөх, боломжит үйлчлүүлэгчдэд даатгуулах талаар шийдвэр гаргахад туслах

Даатгалын мэргэжилтэн

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх;

Даатгалын нөхөн төлбөрийн менежер

Даатгалын тохиолдол бүрийг судлах, баримт бүрдүүлэх Нөхөн төлбөрийн материалыг хүлээн авах, хохиролтой биечлэн танилцаж нөхөн төлбөрийн асуудлыг хянан шийдвэрлэх Харилцагч нарт түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, нөхөн төлбөрийг тогтоосон цаг хугацаанд олгох 

Борлуулалт импортын менежер

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

Худалдааны төлөөлөгч (Хоум Стайл)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Дотоод аудитор

Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй, үр ашигтай байдал, холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг үнэлэх санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн болон дагах аудитыг гүйцэтгэх; Оновчтой, хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж өгөх, биелэлтийг хангах; Аудитыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх;

Кассч

Кассын бичилт хийх  Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын тооцоог хийх  Бэлэн мөнгөний гүйлгээг хариуцах 

Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны программ хангамжийг хөгжүүлэх, программд гарсан алдааг засах, сайжруулах Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Программ хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай) Программ хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

Эрхлэгч /Номин ойл/

ШТС-ын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг бүрэн хариуцаж, хариуцсан салбарын санхүүгийн бүртгэлийг хөтлөн, мэдээ тайланг гаргах, ШТС-ын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, ажлын орчны эмх цэгцийг сайжруулж, хамгаалах, ШТС-ын борлуулалт, үйлчилгээнд хяналт тавих, борлуулалтыг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, Ажилтнуудын үндсэн чиг үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, “Хэрэглэгч Зочин” гэсэн зарчимтайгаар үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээд түвшинд байлгах, Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах, Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах,

Төслийн менежер (Импорт дистрибюшний бизнес)

Компанийн МУ-н зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг тасралтгүй өсгөх, брэндийн стратеги төлөвлөлт бодлогыг хэрэгжүүлэх Гадаад түнштэй харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, - Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх,

Сошиал платформ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Бие даан Google workspace-н features - үүдийг судлах, түүгээрээ сургалтын контент бэлтгэх, бусад ажилчидад заах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, Meta-workplace -ийн хэрэглээний онцлог, давуу талыг судлах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Суурилуулалтын техникч

Хариуцсан системүүдийн угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх, Суурилуулалтын засвар үйлчилгээг үзүүлэх, Компанид шинэ систем, технологи нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, Техник хэрэгслэлүүдтэй ажиллах заавар зөвлөмжийг биелүүлж мөрдөх,

Мэдээллийн технологийн инженер

Компанийн мэдээллийн системийн аюулгүй найдвартай байдлыг хангаж ажиллахад анхаарах, ажилтнуудын компютер техник хэрэгслийн хэвийн ажилллагааг хангах, засвар үйлчилгээ үзүүлэх, Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, Чанарын удирдлага, байгаль орчин, ХАБЭА-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

Дата аналист (МТС)

Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай өгөгдлийг нэгтгэн тайлагнах, виузалчлал хийх, дашбоард, репортууд хөгжүүлэх, Компанийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайлан боловсруулах, тэдгээрийг зохих оролцогч талуудад танилцуулах, Компанийн өгөгдлийн засаглал, удирдлагын тогтолцоох бүрдүүлэх ажилд оролцох,

Экспортын менежер

Дотоодын үйлдвэрлэсэн болон гаднаас импортолсон бараа бүтээгдэхүүнийг гуравдагч улс руу экспортод гаргах үйл ажиллагааг үр ашигтайгаар зохион байгуулах Гадаадын үзэсгэлэнгүүдэд дотоодын үйлдвэрийн бараа болон импортын бараагаар оролцож гуравдагч оронд борлуулалтын суваг шинээр нээх Гадаад түнштэй харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх

Төслийн менежер (LOTTE төсөл)

Компанийн МУ-н зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг тасралтгүй өсгөх, брэндийн стратеги төлөвлөлт бодлогыг хэрэгжүүлэх Гадаад түнштэй харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, - Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх,

Ахлах нягтлан бодогч (Сүлжээ дэлгүүр)

НББ-ын тухай хууль, олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн бүртгэл тооцоог хөтлөн санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн улирал бүрийн санхүүгийн зорилтыг тодорхойлох, Сар улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбоотой тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар нэгжийн удирдлагуудад үнэн зөв стандартын дагуу шуурхай гаргаж өгөх, Салбар компаниудтай тооцоо нийлэх, тооцоо нийлсэн актыг дэлгэрэнгүй тайлангийн хамт хариуцсан нягтлан бодогчоор улирлын эцэст гарын үсэг зуруулан баталгаажуулах, Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

Хэрэглэгчтэй харилцах төвийн мэргэжилтэн

Лавлах утсанд хандсан хэрэглэгчдээс ирэх дуудлагыг хүлээн авах, үнэн зөв мэдээлэл өгөх, Лавлах утсанд ирсэн дуудлагыг програмд бүртгэх, заавар зөвлөгөө өгөх, Үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан санал гомдлыг түргэн шуурхай хариуцсан ажилтнуудад болон удирдлагуудад мэдээлж шийдвэрлүүлэх, Гомдол саналыг хэрхэн шийдвэрлэснээ харилцагч, хэрэглэгчид эргэн мэдээлэх,

Түгээлтийн оператор

Түгээлтийн үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, хянах, түгээлтийн ажилтнуудын аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, хяналтыг хийх; Түгээлтийн үйл ажиллагаа,харилцагчийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, гүйцэтгэлийг үнэлэх; Борлуулалтын түгээлтийн системээс ачилтын хуудсыг  бэлтгэх, хэвлэх, бараа хүлээлгэн өгөхөд давхар хяналт тавих, хурал уулзалтанд оролцох; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах;  

Програм хангамжийн архитектур

Технологийн бодлого, системийн стратеги алсын харааг тодорхойлох Системийн архитектур төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, оновчлох Шинэ технологи, дэвшилтэд арга барил, туршлагыг судлах нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа оновчлох, үр ашигт байдлыг хангах Системийн уялдаа холбоог сайжруулах, шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүдийг тодорхойлохболон өргөтгөх, өөрчлөх Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг шуурхай гүйцэтгэх

Борлуулалтын менежер (Номин Мишээл)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Маркетингийн мэргэжилтэн (Номин Мишээл)

Хариуцсан бизнесийн салбарын маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах, Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхжүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх, Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх,

Механик инженер (Номин Лифт)

Цахилгаан шатны угсралтын график, төлөвлөгөөг тооцоолж гарган батлуулах; Бүтээмжийг дээшлүүлэн ажиллах; Салбарын олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Электроник инженер

1. Захиалгын дагуу шинээр лифт болон урсдаг шатыг угсарч суурилуулах; 2. Лифтний цахилгааны эд анги, хэсгийн гэмтлийг оношилж илрүүлэх, засварлах; 3. Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; 4. Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Борлуулалтын менежер (И НОМИН)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Худалдааны төлөөлөгч (И НОМИН)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Ахлах архитектор

Зураг төслийн судалгаа шинжилгээ, бүртгэл, сургалтыг тогтмол хийх Урьдчилсан эскиз, бүдүүвч, дизайн, ажлын зургуудын гүйцэтгэлд хяналт тавин заавар зөвлөгөө өгөх Төсөл дээр хэрэглэх бүх материалын үйлдвэрлэгч, загвар, тоо, серийн дугаар, өнгө ба бусад зүйлсийг тодорхой заасан эсэхэд хяналт тавих Захиалагчийн ажлыг захиалгын дагуу газар дээр нь хэмжилт хийж, төсөв гаргуулан хамтран ажиллах Урьдчилсан болон бүдүүвч зургийг захиалагчийн тавьсан шаардлагын дагуу боловсруулж байгаа эсэхэд хяналт тавих Гүйцэтгэсэн ажлын талбайд авторын хяналт хийлгэх, ажлын явцыг шалган ажлын чанарыг баримтжуулах, гүйцэтгэгчийн ажил нь зургийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих

Тооцооны нягтлан бодогч /ИТА/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

График дизайнер (E Commerce)

Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн контент бэлдэх, Компанийн дүр төрх, брэндбүүктэй холбоотой дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, Веб болон сошиал сувгуудын контент, баннер, эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх,

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан /E Commerce/

Зах зээлд хэрэгцээтэй байгаа шинэ бүтээгдэхүүн судлах, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулан шинэчлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

Борлуулалт импортын менежер (япон хэлтэй)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

ХАБЭА-н Инженер

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Худалдан авалтын менежер

Бараа, материалын худалдан авалт хийх, зах зээлийн үнийн судалгаа хийх Ханган нийлүүлэгчидтэй харилцаж худалдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төлөвлөх

Интерьер дизайнер

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд интерьерийн 3D дизайн болон ажлын зураг төсөл боловсруулах Материал, шинэ техник технологийн судалгаа хийж зурагт тусгах    

Барилгын хяналтын инженер /ИТА/

Барилга угсралтын гүйцэтгэл гаргах, Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах, чанарын хяналт хийх Батлагдсан зургийн дагуу барилгын үйл явцыг хянах, талбайд хяналт тавих АБТ-д заагдсан бусад үүргүүд

Хүлээн авагч /Төв оффис/

Компанийн оффисын үйлчилгээний соёл стандартыг хэвшүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад зөв боловсон соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх, Хурал уулзалт, сургалт зохион байгуулахад өрөө танхимыг бэлдэх, Хэвлэл захиалга хийх, албан бичиг хүлээн авах

Өгөгдлийн баазын админ (Database Adminstrator)

Программ хангамжийн системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, Дата баазын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах, Дата баазын ашиглалт, үйл ажиллагаа, хандалтын стандарт тогтоох, Дата баазын архивлалт, нөөцлөлтийг хийх

Гүйцэтгэх захирал (Импорт)

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны бодлого чиглэл тодорхойлох, зорилгод хүрэх стратеги, бизнесийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах Салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн анализ хийж зөв оновчтой шийдвэрийг шуурхай гаргах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх

Борлуулалт маркетингийн менежер (Барилга)

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх. Маркетинг, идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн сурталчилгааны ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, салбаруудад тараах. Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах. Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

ЭДИЙН ЗАСАГЧ /Холдинг/

Жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад салбар болон бизнесийн удирдлагад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөг хянах, баталгаажуулах; Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай төрөл бүрийн судалгаа тооцооны хүрээнд Бизнесийн эдийн засагч болон салбарын санхүүгийн менежерүүдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, чадавхижуулах; Салбаруудын бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд улирал бүр шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, бизнес төлөвлөгөөний тодотголыг хянаж,баталгаажуулах;

Барилгын хяналтын инженер

Барилга угсралтын гүйцэтгэл гаргах, Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах, чанарын хяналт хийх Батлагдсан зургийн дагуу барилгын үйл явцыг хянах, талбайд хяналт тавих АБТ-д заагдсан бусад үүргүүд

Эдийн Засагч, Төслийн менежер (БМОНХГ)

Компанийн дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, түүнд чиглэсэн богино хугацааны төлөвлөлтийг компанийн менежментийн багтай хамтран боловсруулах, Жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад салбар болон бизнесийн удирдлагад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөг хянах, баталгаажуулах, Салбаруудын бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд улирал бүр шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, бизнес төлөвлөгөөний тодотголыг хянаж, баталгаажуулах, Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай макро хэмжээний судалгаан дээр тооцоолол анализ хийх,

Хүний нөөцийн менежер (МТС)

Компанийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг МУ-ын холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хэрэгжилтийг хангах сайжруулалтыг тухай бүрт хийх, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаатай асуудлыг шийдвэрлэх, Компанийн хүний нөөцийн нэгдсэн стандартын бодлогыг хэрэгжүүлэх, сайжруулах,

Худалдааны Зөвлөх /эрэгтэй/

Барилгын материалын бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Борлуулалт маркетингийн менежер (Номин Тав Трэйд)

Салбарын маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх, Маркетинг, идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн сурталчилгааны ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, салбаруудад тараах, Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах, Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

Агуулахын нярав /Номин Фүүдс/

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд зохион байгуулах, Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессыг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих, Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх,

Төслийн менежер (БҮБ)

Компанийн МУ-н зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг тасралтгүй өсгөх, сүлжээ дэлгүүрүүд болон retail бизнесийн стратеги төлөвлөлт бодлогыг хэрэгжүүлэх Гадаад түнштэй харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах,  Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх,

Хяналт, шинжилгээний менежер (МТ)

Компанийн МТ-ийн бодлого, журмуудын хяналтыг хэрэгжүүлэх, уг асуудлаар холбогдох оролцогч талуудад заавар, чиглэл, зөвлөмж өгөх, Компанийн МТ-ийн бодлого, журмуудын нийцтэй байдал, Монгол Улсын холбогдох хууль, зохицуулалтын шаардлага, стандартуудад нийцсэн эсэхийг үнэлэх, зохих сайжруулах, залруулах арга хэмжээний санал боловсруулж, танилцуулах, МТ-ийн бодлого, журмуудын үр дүнтэй байдалд үнэлгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг сайжруулах талаар санал боловсруулж, танилцуулах, МТ-ийн бодлого, журмуудын заалт, зохицуулалтыг олон улсын шилдэг туршлагад үндэслэн (тухайлбал, COBIT фрэймпорк) сайжруулах талаар санал боловсруулах,

Төслийн менежер /Автоматжуулалт/

Хариуцсан модулийн нэвтрүүлэлттэй холбоотой хийгдэх ажлууд болон шинэ захиалгуудыг удирдах, Хариуцсан модультай холбоотой олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд нөлөө үзүүлэх, Байгууллагын одоогийн процесс дахь асуудал, алдаануудыг илрүүлэх, Зөвлөх байгууллагын тодорхойлсон бизнесийн байвал зохих процессийг нэвтрүүлэ,х Нэвтрүүлэлттэй холбоотой өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, Төслийн баримт бичгүүдийг цаг тухай бүрт нь хянаж, батлах

Автын цахилгаанчин (Номин Моторс)

Бүх төрлийн машин техник тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг сэргээн засварлах, засвар үйлчилгээ хийх, эвдрэл гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд хамаарна.

Эрсдэлийн менежер

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил, улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах; Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Компанийн мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Бизнес шинжээч /МТС/

Компанийн дижитал стратеги, бизнесийн зорилтуудад хүрэхэд шаардлагатай МТ-ийн төслүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийн уялдаа холбоог гаргах, МТ-ийн төслүүдийн бизнесийн хэрэгцээ, шаардлагуудыг тодорхойлох, МТ-ийн төслүүдийн бизнес кейсийг боловсруулах, санхүүгийн болон бусад үр өгөөжийг тооцоолох, Өгөгдсөн арга, аргачлалын дагуу МТ-ийн төслүүдэд үнэлгээ өгөх, эрэмбэлэх, МТ-ийн төслүүдийн чанарын болон бусад шаардлагууд(кey performance indicators)-ыг тодорхойлох, МТ-ийн төслүүдийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, тайлан боловсруулах,

Механикч (Номин Моторс)

Автомашины эд анги, агрегат, төрөл бүрийн эвдрэл гэмтлийг оношилж, тухайн гэмтэлд нь тохирсон завсар үйлчилгээг зохион байгуулж, чанартай засвар үйлчилгээг зохион байгуулах Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, хүч дамжуулах эд ангийн тосолгоо үйлчилгээ хийх Компютер оношилгоо хийх,

Инженер механик (Номин Моторс)

Засвар үйлчилгээний ажлыг зохицуулж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах; үйлдвэрлэгч буюу ажил олгогчийн заавар, боловсруулсан дүрэм журмыг дагаж мөрдөх; тусгай үйлчилгээ авах санал гаргах, Техникчдийг сургаж, зааварчлан төслүүдийг хэрэгжүүлэх, Мэдээлэл болон чиг хандлагуудыг цуглуулж, материалын иж бүрдэл, угсралтыг судалж, турших; операторуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих,

ХЭМАБ-ын менежер

ХЭМАБ-н удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг байгууллагын онцлогт тохируулан нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх; Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын арга хэмжээний, төсвийг боловсруулж, байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх; Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх; ХЭМАБ-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх; Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн,суурь шалтгааны судалгааг хийж гүйцэтгэнурьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөж ажиллах; Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх; Бүх нэгж, хэсэг, салбарын ажлын байранд хөдөлмөрийнэрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хууль, дүрэм, заавар, журмын биелэлтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулах; ХЭМАБ-тай холбоотой бусад өдөр тутмын ажлууд;

Бараа бэлтгэгч

Бараа бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд стандартын дагуу ангилан, үнийг наах, бүх барааг таагтай болгоно. Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлнэ. Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Мерчендайзинг менежер (Зайсан Манго)

Үйлчлүүлэгчийн худалдан авах сэдлийг төрүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүний өрөлт хийх, Номин фэйшн салбарын дэлгүүрийн тавилга, барааны оновчтой байршуулалт болон дотоод зохион байгуулалтад анхааран ажиллах, Барааны өрөлт хураалтыг стандартын дагуу байлгахын тулд өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх буюу хяналт тавьж ажиллах, Гадаад харилцагч түнш, төлөөлөгчтэй хамтран ажиллах,

Дата архитект

Группийн дижитал стратегийн зорилго, зорилтуудтай уялдуулан группийн хэмжээнд мөрдөгдөх өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлж, баримтжуулж, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, Төрөл бүрийн хэлбэр, эх сурвалж бүхий өгөгдлүүдийг нэгтгэх, хувиргах загварыг тодорхойлох, Өгөгдлийн сангийн шийдлүүд гаргах, Шинээр нэвтрүүлэх томоохон системүүдийн өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлох, загварчлах чиглэлд зөвлөмж өгөх, Энтерпрайз дата вэйрхаусын архитектурыг тодорхойлох, сайжруулах, Группийн хэмжээнд өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах, чанарыг сайжруулах талаар шийдэл боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлох, өгөгдлийг загварчлах асуудлаар холбогдох оролцогч талуудад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, Холбогдох менежер, мэргэжилтнүүд (дата инженер, дата аналист зэрэг)-ийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах,

Програм хангамжийн архитектур

Технологийн бодлого, системийн стратеги алсын харааг тодорхойлох Системийн архитектур төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, оновчлох Шинэ технологи, дэвшилтэд арга барил, туршлагыг судлах нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа оновчлох, үр ашигт байдлыг хангах Системийн уялдаа холбоог сайжруулах, шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүдийг тодорхойлохболон өргөтгөх, өөрчлөх Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг шуурхай гүйцэтгэх

Бизнес хөгжлийн ахлах менежер /Банк, санхүү/

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, бизнесийн салбарын өргөжилт, тэлэлт, эдийн засгийн тооцооллыг сайжруулах замаар компанийн зах зээлд эзлэх хувийг өсгөх, ашигт ажиллагааг хангах Бизнес хөгжлийн албыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдлагын шийдвэр гаргалтад санал оруулах, мэдээллээр хангах

Эрсдэл, үйл ажиллагааны албаны дарга/Банк, санхүү/

Байгууллагад эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй системийг бий болгож, эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, олон улсын туршлага, стандартыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх;    Эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх;  Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Байгууллагын мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Зээлийн менежер

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах; Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих; 

Механикч (Номин Лифт)

Цахилгаан шат, эскэлэтр зэргийн засвар үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үзлэг оношлогоог тогтмол чанартай хийж гүйцэтгэх Харилцагчдын санал гомдлыг шийдвэрлэх Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

Төслийн менежер (Түлхүүр хэрэглэгч)

Бизнесийн чиглэлийн дагуу олон улсын шилдэг туршлагыг судлах, бизнес процессын зөрүүг шинжлэх, төслийн оролцогчдод тайлагнах Санхүү модулийн нэвтрүүлэлт, сайжруулалттай холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэх, гарцыг стандартын дагуу баримтжуулах Нэвтрүүлэлт хийгдэж буй хуулийн этгээдийн эхлэлтийн баланс бэлтгэх, системүүдийн үр дүнг тулгах, хянах, шаардлагатай тохиргоог системд хийж гүйцэтгэх Санхүүгийн ажил гүйлгээний өгөгдөл дамжуулалт, системийн сайжруулалтыг хариуцан ажиллах Төслийн оролцогчдод сургалт, мэдээллийг хүргэх Өөрчлөлтийн удирдлага, төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, санал санаачлага гаргах

Худалдааны төлөөлөгч (Хоум Стайл)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Ахлах зургийн инженер

Зураг төслийн судалгаа шинжилгээ, бүртгэл, сургалтыг тогтмол хийх Ажилтнуудын үндсэн чиг үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих, мэргэжлийн удирдлагаар хангах Компанийн стратеги зорилт, үйл ажиллагаанд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлэх багаар ажиллах Төслийн зурагт шаардлагатай материал, үнэ хийц хэв маягт судалгаа хийх Барилгын ажлын явцад зургийн хэсгийн хэсгээс шаардаж болох тодорхой судалгаа, тайлан график зэрэг нэмэлт ажлуудыг хийж мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллана.

Дижитал зээлийн төвийн Эрхлэгч

Онлайн зээлийн төвийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах; Зээл болон хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлтэй уялдуулан хөгжүүлэлт хийх;

Гүйцэтгэх захирал

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны бодлого чиглэл тодорхойлох, зорилгод хүрэх стратеги, бизнесийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн анализ хийж зөв оновчтой шийдвэрийг шуурхай гаргах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах

Механик инженер (Номин Лифт)

Цахилгаан шатны угсралтын график, төлөвлөгөөг тооцоолж гарган батлуулах; Бүтээмжийг дээшлүүлэн ажиллах; Салбарын олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Ханган нийлүүлэлтийн менежер (Технологи барилга)

Хүнс бус болон технологийн (барилга) салбарт шаардлагатай бараа материалын худалдан авалт, ханган нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт, үйл ажиллагааны сайжруулалт зэрэг ханган нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх,

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /Холдинг/

Компанийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах журмын дагуусалбарын бизнес төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэх, холбогдох албан тушаалтнуудаар батлуулах, Салбарын хэмжээнд хийгдэж буй төслүүдийн эдийн засгийн тооцооллыг хийх, үр ашгийг тооцох, хянах, Бизнес, салбарын үйл ажиллагаанд оролцож буй ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгөх;

Борлуулалтын менежер (Silver tower)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Цэвэр, бохир усны хяналтын инженер

Шинээр хэрэгжүүлж буй төслийн ажлын зураг төсөл зохиох явцад өөрийн саналыг тусгах, ажлын зургийг зөв эсэхийг хянаж шалгаж, хүлээн авах Шинээр хэрэгжүүлж буй төслийн ажилд хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, даалгавар боловсруулж батлуулах Шинээр хэрэгжүүлж буй төслийн ажилд хийгдэх ажилд ажлын нарийвчилсан график боловсруулж батлуулах хэрэгжүүлэх

Халаалт агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

Компанийн агаар сэлгэлтийн системийн, техник тоног төхөөрөмжийн аюулгуй хэвийн, найдвартай ажиллагааг хариуцаж төлөвлөх Ажил үүргээ мэргэжлийн өндөр төвшинд хийж гүйцэтгэж, халаалт болон агаар сэлгэлтийн техникийн угсралтыг зургийн дагуу хянах Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-Ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах

Барилга бүтээцийн зургийн инженер (Реалтор)

Барилга бүтээцийн ажлын зураг төслийг норм стандартын дагуу боловсруулж, тооцоолол хийх Хариуцсан төслийн холбогдох инженер, архитекторуудтай уялдаа холбоотой хамтран ажиллах Бусад алба нэгжтэй ажил үүргийн шаардлагаар харилцан ажиллах Компаниас гаргасан дүрэм журам, төлөвлөлтийг сайн судлан, хэрэгжилтэнд анхаарах Барилга угсралтын ажлын явцад зургийн дагуу хяналт тавьж, гарсан асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, зохиогчийн хяналт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Талбайн нярав (Silver tower)

Барилгын талбайн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах Барилгын талбайн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх Бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих

Байгууллага хариуцсан менежер /Банк, санхүү/

Салбарын үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах байгууллагуудыг судлан урт хугацааны хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; Хамтын ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай мэдээлэл судалгааг хийх, баримт бичиг боловсруулах; Хамтрагч байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлийн онцлог, хамтын ажиллагааны гэрээний шаардлагуудын талаарх мэдээллээр салбар нэгжүүдийг хангаж ажиллах; 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер /Банк, санхүү/

Санхүүгийн зах зээл дэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

Комплаенсийн менежер

-Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд хяналт тавих - Комплаенсийн бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, холбоотой санхүүгийн байгууллагад тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь хүргүүлэх - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай ойлголтыг удирдлага болон ажилтнуудад олгох, мэдлэг, мэдээлэл сургалт зохион байгуулах

Арилжааны Теллер /Хөшигийн хөндийн Нисэх буудал/

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх; Өдөр тутам гүйлгээ, орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Төслийн менежер (Барилга)

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, тооцоо шинжилгээг хийж боловсруулах, Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах,  Компанийн стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах,

Борлуулалтын албаны дарга (Импорт)

Борлуулалтын баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

Халаалт агаар сэлгэлтийн мэргэшсэн зургийн инженер

Барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн төлөвлөлт, ажлын зураг төслийг норм стандартын дагуу боловсруулж, тооцоолол хийх Хариуцсан төслийн холбогдох инженер, архитекторуудтай уялдаа холбоотой хамтран ажиллах Гадна шугам сүлжээний зураг зурах Бусад алба нэгжтэй ажил үүргийн шаардлагаар харилцан ажиллах Компаниас гаргасан дүрэм журам, төлөвлөлтийг сайн судлан, хэрэгжилтэнд анхаарах Барилгын талбайд зохиогчийн хяналт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

ХАБЭА-н Инженер (Silver tower)

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Төлөвлөлтийн инженер

Төслийн төлөвлөгөө гаргах Батлагдсан төлөвлөгөөг төслийн алба, хэлтэс бүрт танилцуулах, ажлын төлөвлөгөөг сар бүрээр гаргах, хэрэгжүүлэх ажлуудад төлөвлөлтийн инженер, төслийн менежерийг чиглүүлж зохион байгуулах ажлыг хариуцах Батлагдсан зураг төслийн дагуу төсвийг боловсруулах ажилд төсөвчдийг чиглүүлж, хянах ажлыг хийх ба төсвийг батлуулах ажилд оролцох Төслийн худалдан авалтын графикийн дагуу ажил үйлчилгээ, бараа материалын худалдан авалтын үйл ажиллагааг удирдаж, шууд удирдлагаар шийдвэр гаргуулах ажлыг хариуцах Төслийн бараа материал ажил үйлчилгээний судалгааны нэгдсэн дата бий болгох ажлыг зохион байгуулж дараа дараагийн төслүүдэд ашиглах боломжийг бий болгох

Материал технологийн инженер

Барилгын материалын чанар, стандартад хяналт тавих Барилгын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлагнах Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах Барилгын материал захиалах үед туршилт судалгаа хийх Барилгын материалын техникийн үзүүлэлт дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

Лаборант /лабораторт ажиллах/

Химийн шинжилгээний бэлтгэл ажлыг хангах, заавар хяналтын дагуу шинжилгээний үзүүлэлтийг хийх Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх

Төсөвчин (Silver tower)

Барилгын төсөв зохиох, төсвийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих Барилгын төсвийн үр ашгийн тооцоог хийх, хяналт тавих, дүгнэх Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг боловсруулах Төсөлд гарч болзошгүй эрсдлийг тооцоолох, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах Материал, технологи, үнийн судалгааг тогтмол хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Архитектор

Төслийн өдөр тутмын баримт бичиг болон аман орчуулгыг чанартай зөв гүйцэтгэх,   Барилгын зураг төслийн шаардагдах баримт бичгүүдийн эмх цэгц, холбоотой мэдээллүүдийг хариуцан ажиллах, Дэмжлэг үйлчилгээний орчуулгыг хийж гүйцэтгэх

Төслийн ахлах менежер

 Компанийн стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг үр ашигтай хэрэгжүүлэхЧанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахПрограмм хангамжийн төслүүдийг удирдан зохион байгуулж төслийг төлөвлөсөн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэх

Цахилгаанчин

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, Цахилгааны гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах  Угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

Хаяг реклам чимэглэлийн ажилтан

  Салбаруудын хаяг реклам чимэглэлийн тогтоолт хийх Хаяг реклам чимэглэлийн үйлдвэрийн бусад ажилд оролцоно  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.