Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Нэткапитал санхүүгийн корпораци

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан салбар)

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;-Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;-Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;-Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;-Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан (Гэгээнтэн салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Зээлийн мэргэжилтэн /Финтек/

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetPay аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, - Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх - Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх - Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

Эрсдэлийн менежер

Хууль, дүрэм, компанийн дотоод хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хүрээнд бодлого, журам, аргачлалыг боловсруулах; Газар, нэгжүүдэд сургалт, зааварчилгаа өгөх; Эрсдэлийг үнэлэх, хариу арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжилтийг эрсдэлийн төрлүүдээр хянах; Эрсдэлийн тогтолцоо, дотоод хяналтын чиглэлээр ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад тайлагнах тайлан мэдээ бэлтгэх, хяналтын процессийг автоматжуулах; Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга аргачлал, скоринг боловсруулж, сайжруулах; Үүсч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох, үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, шийдвэрлэх; Ажлын байрны бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах.

Харилцагчийн үйлчилгээний газрын Ахлах менежер

  Харилцагчийн үйлчилгээний журам боловсруулах, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж ажиллах Харилцагчийн үйлчилгээний шинэлэг санаа гаргаж хэрэгжүүлэх Харилцагчийн үйлчилгээг компани дотор таниулах Компанийн соёлыг харилцагчийн үйлчилгээгээр бий болгох  

Бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер

Шинээр харилцагч байгууллага татах, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх; Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх, танилцуулах; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар өрсөлдөгч байгууллагын судалгаа хийх, хэрэгцээг тодорхойлох;

Зээлийн ажилтан (Баянгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан- Эрэгтэй (Хороолол салбар)

Зээлийн эрсдэлийн чиг үүргээр ажиллах; Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан (Их монгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан (Парк-од салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Дата аналист/Хотын салбарын удирдлагын газар/

- Байгууллагын гадаад, дотоод өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх; загвар, dashboard, тайлан мэдээ боловсруулах, - Салбарын тайлан төлөвлөгөө, мэдээг сар бүр цаг тухайд нь авч, хянаж нэгтгэн дүгнэлт гаргах, удирдлагад тайлагнах, - Зээлийн процессыг байнга сайжруулах, гарч буй системийн алдаа дутагдлын талаар судалж, сайжруулах санал гаргах, - Бусад шаардлагатай чиг үүргүүд.

Зээлийн ажилтан (Эрдэнэт салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах.

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Группийн хүний нөөцийн бодлого, орон тооны төлөвлөлтийн дагуу шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, нөөцийг бий болгох, ажилтнуудыг тогтоон барих, дасан зохицуулах, сургаж, хөгжүүлэхэд холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах, салбарын хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах, /Салбар хариуцсан Хүний нөөцийн мэргэжилтэн/  

Зээлийн ажилтан (Гэгээнтэн салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Зээлийн ажилтан (Чингэлтэй салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.