Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Хаан Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Төв банк, Үйл ажиллагааны шинэчлэлийн газарт Ахлах мэргэжилтэн

ХААН Банкны Картын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйл ажиллагаа процессыг бүтэн зургаар тодорхойлох, олон улсын стандарт, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн зохицуулалт болоод зохицуулагч байгууллагаас гаргасан дүрэм журамтай уялдуулан хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамжийн шаардлагыг тодорхойлох, үйлчилгээ, үйл ажиллагааг оновчтой болгох, бизнесийн өсөлтийг дэмжсэн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх, бодлого журам, гэрээний нийцлийг хангаж тогтмол сайжруулах, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хийх ажлыг удирдан зохион байгуулан хэрэгжилтийг хангуулж хариуцсан багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахад ажлын байрны зорилго оршино.

МТ Хэрэглэгчийн үйлчилгээний газарт Сервис менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

МТ-ийн Өөрчлөлтийн удирдлагын процессийг хариуцан, удирдан зохион байгуулж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана,  МТ-ийн Асуудлын удирдлагын процессийг хариуцан, удирдан зохион байгуулж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана, МТ-ийн үйлчилгээний менежментийн аргачлал, процессийн талаар хамтран ажиллагч нар, техникийн багуудад тогтмол танилцуулга хийн, хэрэгжилтийн түвшинг сайжруулахад анхаарч ажиллана, Бодлого, үйл ажиллагааны нэвтрүүлэлтэд ITIL, COBIT зэрэг олон улсын мэдээллийн технологийн менежментийн шилдэг, шалгарсан арга туршлагуудыг судлах, танилцуулах, нэвтрүүлж ажиллана, 

УБИБ, Хан-Уул салбар, Үйлдвэр комбинат тооцооны төвт Харилцагчийн зөвлөх

Зөвлөх

Төв банк, МТ архитектур өгөгдлийн газарт Ахлах програмист

Мэдээллийн технологийн архитектурын стратегид нийцсэн програм хангамжийн шийдлүүдийг зохион бүтээх, хэрэгжүүлэхэд хөгжүүлэгчдийн багийг технологийн туршлага, манлайлал болон удирдамжаар хангаж ажиллах. Банкны бизнесийн болон технологийн стратегийн дагуу төлөвлөгдсөн технологийн төслүүдийг удирдах, технологийн судалгаа, нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлтэд бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллана. Developer experience түүл нэвтрүүлэх, боловсруулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд архитектийн багаас оролцох, бизнесийн олон төрлийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх доод түвшний дизайн боловсруулахад шаардагдах технологийн шийдлээр хангах

Төв банк, Сегмент, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газарт Бүтээгдэхүүн удирдлагын мэргэжилтэн

Энэхүү ажлын байр Банкны стратеги болон харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, сайжруулах, түүнтэй холбоотой үйл ажиллгааг удирдан зохион байгуулах замаар банкны бизнесийг тэлэх, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллгааг гүйцэтгэх, тайлагнах үндсэн зорилготой.Гүйцэтгэх үүрэг: Харилцагчийн эрэлт хэрэгцээ, гадаад болон дотоод зах зээлийн нөхцөл байдлыг судлан, банкны стратеги, бодлогод нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, одоогийн бүтээгдэхүүнийг сайжруулах, санал санаачлага гаргах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бодлого, чиглэл боловсруулах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол улсын хууль, тогтоомж болон банкны дотоод бодлого, журамд нийцүүлэн бүтэгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэлийн түвшин хамгийн бага байлгах дээр холбогдох газар нэгжтэй хамтран ажиллах Сегмент, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд бүрэн дэмжлэг үзүүлэх, хариуцсан чиглэлээр бусад газар, хэлтэстэй хамтарч ажиллах

Өмнөговь салбар, Ханхонгор тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ борлуулах.

Булган салбар, Бүрэгхангай тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Борлуулалт

Төв банк, МТ үндсэн систем, үйлчилгээ удирдлагын газарт Аппликешн инженер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй системүүдийн ажиллах орчны үр ашигтай төлөвлөлтийг боловсруулж бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Төв банк, МТ үндсэн систем, үйлчилгээ удирдлагын газарт Системийн тасралтгүй ажиллагааны инженер (SRE)

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж буй бизнесийн системүүдийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Төв банк, Санхүүгийн өгөгдлийн шинжилгээ, тайлангийн газарт BI Developer

Банкны бизнесийн зорилт, хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэн их хэмжээний өгөгдөл дээр боловсруулалт, судалгаа хийж бизнесийн шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх; BI tool болон программчлалын хэл ашиглан тайлан мэдээллийн урсгалыг автоматжуулах, гар ажиллагааг бууруулах;

Төв банк, Карт, бэлэн мөнгөний үйл ажиллагааны газарт Картын эрсдэлийн мэргэжилтэн /Түр/

Картын гүйлгээний эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрсдэлтэйд тооцогдох гүйлгээг илрүүлэх, шалгах, шийдвэрлэх, ХААН банкны терминал дээр хийгдсэн буй аливаа луйврын шинжтэй гүйлгээг илрүүлэх, шалгах, шаардлагатай арга хэмжээ авах

Өвөрхангай салбарын Эрдэнэзуу тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

ХААНБанкнынууцлалтайхолбоотойаливааасуудлаар"ХААНБанкнынууцынжурам","ХААНБанкнымэдээллийнаюулгүйбайдлын цогц бодлого"-ыг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй;Ажилүүргийнхүрээндбанкандучирсан,учирчболзошгүйаливааэрсдэлийгбууруулах,урьдчилансэргийлэх,зайлсхийхаргахэмжээг авч ажиллах, эрсдэлийн талаар мэдээлэх үүрэгтэй;Мөнгөугаах,терроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомж,Монголбанкныхолбогдохжурам,дүрэм,заавар,эрхзүйнбаримтбичиг,ХААНБанкныМөнгөугаах,санхүүгийнгэмтхэргийнэсрэгбаримтлахбодлого,түүнднийцүүлэнгаргасанМөнгөугаахтерроризмыгсанхүүжүүлэхээсурьдчилансэргийлэхжурмыгчандмөрдөнажиллах,хэрэгжилтэдхяналттавихүүрэгтэй;ХАБЭА-ндүрэм,журам,стандартзааварчилгаагмөрдөх,ХАБЭА-нсургалтадхамрагдах,ажилүүргээгүйцэтгэхявцадамьнас,эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүссэн тохиолдолд аюулыг бууруулах боломжит арга хэмжээг шуурхай авах үүрэгтэй;ХААНБанкныажилтнаасхүлээгдэжбуйзантөлөвийншаардлагыгхэрэгжүүлэх,банкныүнэтзүйлс,ёссуртахуунболонёсзүйнхэм хэмжээг сахиж ажиллах үүрэгтэй.

Өвөрхангай салбарын Хужирт тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

ХААНБанкнынууцлалтайхолбоотойаливааасуудлаар"ХААНБанкнынууцынжурам","ХААНБанкнымэдээллийнаюулгүйбайдлын цогц бодлого"-ыг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй;Ажилүүргийнхүрээндбанкандучирсан,учирчболзошгүйаливааэрсдэлийгбууруулах,урьдчилансэргийлэх,зайлсхийхаргахэмжээг авч ажиллах, эрсдэлийн талаар мэдээлэх үүрэгтэй;Мөнгөугаах,терроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомж,Монголбанкныхолбогдохжурам,дүрэм,заавар,эрхзүйнбаримтбичиг,ХААНБанкныМөнгөугаах,санхүүгийнгэмтхэргийнэсрэгбаримтлахбодлого,түүнднийцүүлэнгаргасанМөнгөугаахтерроризмыгсанхүүжүүлэхээсурьдчилансэргийлэхжурмыгчандмөрдөнажиллах,хэрэгжилтэдхяналттавихүүрэгтэй;ХАБЭА-ндүрэм,журам,стандартзааварчилгаагмөрдөх,ХАБЭА-нсургалтадхамрагдах,ажилүүргээгүйцэтгэхявцадамьнас,эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүссэн тохиолдолд аюулыг бууруулах боломжит арга хэмжээг шуурхай авах үүрэгтэй;ХААНБанкныажилтнаасхүлээгдэжбуйзантөлөвийншаардлагыгхэрэгжүүлэх,банкныүнэтзүйлс,ёссуртахуунболонёсзүйнхэм хэмжээг сахиж ажиллах үүрэгтэй.

Төв банк, МТ Автоматжуулалт инженерчлэлийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт хэрэгжиж буй төслүүдэд ашиглагдаж буй системүүдийн дэд бүтцийг бий болгох, тест кейс болон үйл ажиллагааны сайжруулалтыг DevOps моделийн дагуу сонгогдсон түүл, зурагдсан процесстийн дагуу тасралтгүй автоматжуулалтаар хангах, банкны үйл ажиллагаа болон бизнесийн стратегт нийцсэн төсөл хөтөлбөрийг хурдан шуурхай нэвтрүүлэх

Төв банк, Өгөгдлийн засаглал, чанарын удирдлагын газарт Өгөгдлийн чанарын шинжээч

Банкны өгөгдлийн засаглалын бодлого, журмын дагуу оролцогч талуудтай хамтран ажиллах ба Өгөгдлийн чанар сайжруулах ажлыг зохион байгуулах, тогтмол сайжруулах, өгөгдлийн чанарын удирдлагын үйл явцыг хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн чанарын асуудлыг шийдвэрлэх, тохирох шийдэл олоход өгөгдөл эзэмшигчдэд дэмжлэг үзүүлж, өгөгдлийн чанар, үнэн зөв, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Төв банк, Үйл ажиллагааны эрсдэлийн газарт Мэргэжилтэн /Гэрээт/

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг хөгжүүлж сайжруулах, холбогдох санал зөвлөмжийг өгөх, хяналт тавих чиглэлд ажиллана.

Төв банк, Гүйцэтгэх захирлын ажлын албанд Ресепшин

ХААН Банкны төв оффисыг зорин ирсэн дотоод, гадаад харилцагчдыг угтан хүлээн авч чиглүүлэх, холбогдох зохицуулалтыг хийх, үйлчилгээг өндөр түвшинд, түргэн шуурхай үзүүлэн ажиллах

Төв банк, МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Скрам мастер /Гэрээт/

Дижитал бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн багт хэрэгжиж буй дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлж зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулах үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэгжиж буй программ хангамжийн төсөл, түүний сайжруулалт хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, туршилт хийх болон скрам багийг удирдан зохион байгуулах, нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны холбогдох газар, нэгжүүдэд хүлээлгэн өгөх ажлыг удирдан зохион байгуулах.

Төв банк, МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Ахлах програмын чанарын инженер

ХААН Банкны харилцагчийн үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа явуулахад ашиглагдаж буй програм хангамж, системүүдийн бизнесийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх үүднээс тухайн програм хангамж, систем дээр хийгдэж буй өөрчлөлт, сайжруулалт, шинээр нэвтрүүлэгдэж буй програм хангамж, системүүдийн чанарыг хангаж ажиллах ба хариуцсан багийг өдөр тутмын н үйл ажиллагаа, чиг үүрэг, удирдлагаар ханган ажиллана.

Дорнод салбар, Чойбалсан тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагчид банкны бүтээгдэхлүүн үйлчилгээ борлуулах.

Архангай салбар, Чулуут тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагч нарт банкны зээл болон бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулж, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх борлуулах.  Банкны эрх ашиг, ёс зүйг өндөрт тавьж ажиллах;

Дорнод салбар, Гурванзагал тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагчид банкны бүтээгдэхлүүн үйлчилгээ борлуулах.

Төв банк, МТ архитектур өгөгдлийн газарт Технологийн архитект

Банкны бизнесийн болон технологийн стратегийн дагуу төлөвлөгдсөн технологийн төслүүдийг удирдах, технологийн судалгаа, нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлтэд бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллана. Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд технологийн архитектийн багаас оролцох, бизнесийн олон төрлийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх шийдлийг боловсруулахад шаардагдах технологийн шийдлээр шийдлийн архитектийн багийг хангах 

Төв аймгийн Баян сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Төв аймгийн Баянцогт сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх /түр/

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Төв аймгийн Баянцагаан сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх /түр/

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Багануур салбар, Баяндэлгэр тооцооны төвд Тооцооны төвийн менежер

Хяналт, борлуулалт

Говь-Алтай салбарын Төгрөг тооцооны төвд Тооцооны төвийн менежер

Хяналт, борлуулалт

Сүхбаатар салбар, Сүхбаатар тооцооны төвт Тооцооны төвийн менежер

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах,

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХААН Банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17010                   

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.