Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Голомт Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

Зээлийн эдийн засагч /Хэнтий аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Архангай аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Өмнөговь аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Эрсдэлийн менежер-Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зах зээлийн эрсдэл, арилжаа, ханшийн эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, анализ хийх, бодлого, журмын төслийг боловсруулах, арилжааны лимитийг судлан батлуулах, журмын дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд зайны хяналт тавих, багцын эрдсэлийг бууруулахад шаардлагатай авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан удирдлагуудад танилцуулан шийдвэрлүүлэх.

Нягтлан бодогч

Банкны дотоодын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, төлбөр тооцоог үнэн зөв, хурдан шуурхай гүйцэтгэхэд оршино.

Төслийн админ

Төслийн өдөр тутмын ерөнхий хяналт хийх, дотоод үйл ажиллагааны зохицуулалт хийх, гүйцэтгэлийн уялдаа холбоог хангаж ажиллах, төслийн баримт бичиг боловсруулах

Зээлийн эдийн засагч /Дорноговь аймаг/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Зээлийн эдийн засагч /Цогтцэций сум/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Дэмжих ажилтан

Бизнесийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор салбарын зээлийн хувийн хэрэг, материалыг цахимжуулах, товъёг дарааллын дагуу түргэн шуурхай, алдаагүй, гаргацтайгаар скандэж баримтын систем DMS-д оруулах, эх хувь цаасан материалыг алдаагүй, үнэн зөв, бүрэн гүйцэт цэгцлэн архивт хүлээлгэн өгөхөд оршино.

Зээлийн хяналтын ажилтан /Салбар/

Зээлийн хувийн хэргийг хянан хүлээн авч, зөрчлийг мэдэгдэж засуулах, тайлагнах, төвлөрүүлэн найдвартай хадгалах.

Үйлчилгээ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд чанарын хяналт хийх, харилцагчийн замналыг бүх түвшинд ойлгомжтой болгох, үл тохирлыг арилгах, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, харилцагч халамжлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Барилгын эксперт

Банкны бүх салбар, нэгжүүдийн бизнес моделийн засвар, урсгал засвар, өөрийн өмчлөлийн барилгын засвар, үйлчилгээ болон шинээр барьж байгаа банкны барилгын зураг, төсөв, төлөвлөлт, угсралтын ажлыг захиалах, хяналт хийхэд оршино.     

Call center - Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх  

Мөнгө тоологч

Харилцагч болон салбар, тооцооны төв, кассаас мөнгө хураалт болон зузаатгалаар ирсэн цүнхтэй мөнгийг үнэн зөв тоолж, шалган хүлээлгэн өгөхөд оршино.

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ИБГ/

Банкны салбар тооцооны төвүүдийн /цаашид "СТТ" гэх/ бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад чиглэсэн борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн ажлуудыг гүйцэтгэхэд оршино.

Шууд борлуулалтын менежер

Банкны бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахад чиглэн харилцагч, зах зээлийн онцлогт тохируулан борлуулалтын үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг газар дээр нь холбогдох нэгж, салбаруудтай хамтран зохион байгуулах, чанартай гүйцэтгэл гаргахад зорьж ажиллах, борлуулалтын процессийг сайжруулахад оршино.

Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Дижитал эрсдэлийн удирдлага

Дижитал технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл учирсан тохиолдолд хохирол багатай даван туулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, холбоотой бодлого журам, заавар боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Бизнес аналист- Дижитал банкны газар

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

Менежер-Цахим хамтын ажиллагааны хэлтэс

Цахим болон Дижитал КҮБ-н үйлчилгээг оновчтой борлуулах, борлуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангаж, КҮБ-уудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж, харилцагчаас ирүүлсэн төлбөр тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд оршино.

Мужаан

Банкны оффис, салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

Санхүүгийн менежер

Банкны үйл ажиллагааны зардлын төсөв төлөвлөгөөг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран боловсруулах, гүйцэтгэлийг хянах, зардлын өгөөж, үр ашгийг тооцох, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулах, удирдлагыг мэдээллээр хангахад оршино.

Процесс аналист-Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжруулалт

Банкны харилцагч, салбар нэгжүүд, тэдгээрийг дэмжин ажиллах нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны хэмжээнд бизнес процесс менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Мик хариуцсан ажилтан

Зээлийн хувийн хэргийг хянан хүлээн авч, зөрчлийг мэдэгдэж засуулах, МИК-д шалгуулах, МИК-д шаардлага хангуулж худалдах, МИК-д худалдсан зээлд үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зарим ажлыг хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Кибер аюулгүй байдлын администратор

Банкны кибер аюулгүй байдлын систем, програм хангамж болон тоног төхөөрөмжийн судалгаа, суурьлуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Кибер аюулгүй байдлын шинжээч-МАБХ

Банкны систем, сүлжээ, тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон өгөгдөл мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдлыг хангахад оршино.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, энэ чиглэлээр бодлого, дүрэм, журам боловсруулах, сайжруулах, судалгаа, хяналт шалгалт хийх, хэрэгжилтэнд хяналт тавихад оршино.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтан

Мэдээллийн урсгалын хяналт, бодлого журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ технологи судлах нэвтрүүлэх. Мэдээллийн урсгалын өдөр тутмын хяналтыг хийх, тайлан гаргах, тохиргоог хийлгүүлэх, үр дүнг тайлагнах. МАБ-тай холбоотой сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэн ажилтнуудад хүргэх, мэдлэг түгээх, МАБ-тай холбооотой зөрчил будилааныг хянах, хариу арга хэмжээ авах санал боловсруулахад оршино.

Хангамжын менежер

Банкны нэгжүүдийн хэрэгцээнд бүх төрлийн бараа материал, бэлэг дурсгал, дүрэмт хувцас, тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгсэл картын пластик болон бусад хэрэгцээт зүйлсийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг холбогдох журмын дагуу хийх, хангамж болон захиалгын үйл ажиллагааг зохион байгуулж бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллахад оршино. Салбаруудын гадна хаягжилт, дотор хаягжилт, маркетингийн тохижилтыг  захиалгын  үйл ажиллагааг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллана.

Зээлийн судалгааны менежер /ББГ-БСХ/

Бизнесийн хэд хэдэн салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг, охин болон холбоотой компаниудын нэгдсэн зохион байгуулалттай, дотоод гадаадын групп болон холдинг, корпораци байгууллагуудын зээлийн судалгаа, шинжилгээ, санхүүгийн прогноз, шаардлагатай бусад судалгаа шинжилгээ хийх, танилцуулахад оршино.

Данс хариуцсан менежер-Байгууллага хөгжлийн газар

Данс хариуцсан менежерийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчидтэй (ЖДҮ)харилцах гол цэг болж харилцагчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн,үйлчилгээтэй холбоотой лавлагаа авахад нь туслаж борлуулалт, маркетингийн ажилдоролцоно.

Аюулгүй байдлын ажилтан

Үүрэг гүйцэтгэж буй объектын аюулгүй байдлыг хангах, банкны бүх байр, объектын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж буй эсэхийг биечлэн хянах, ажилтнуудын стандартыг мөрдүүлэх, байгууллагын харилцагчдыг угтан авч чиглүүлэх, заавар зөвлөгөөгөр ханган ажиллах;

Программ хөгжүүлэгч-Төсөл

Эх код бичих болон эх кодын өөрчлөлтийг программ, системийн өөрчлөлтөд бэлтгэн боловсруулж рилийз менежментийг удирдан гүйцэтгэж, үндсэн орчинд оруулахад бэлтгэх, банкны систем болон программ хангамжийг эх кодуудын аюулгүй байдлыг хангах. Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам, зааврыг хэрэгжүүлж, өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Зээлийн газар

Банкны зээлийн үйл ажилагааны эрсдэлийг бууруулах, зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого журмын хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн мониторингийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

Зээлийн хороодын нарийн бичиг

Зээлийн хороодын хурлыг зохион байгуулах, хороодын дүрэм, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн хороодын үйл ажиллагаа, хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг дүгнэн тайлагнаж ажиллахад оршино.

Төслийн чанарын менежер - ДШГ

Банкны төслийн үйл ажиллагаанд олон улсын PMBOK стандартын  дагуу төслийн чанарын удирдлагын тогтолцоог хангуулан ажиллах,  төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төслийн гүйцэтгэлийг хянах, шинээр эхлэх болон хэрэгжиж буй төслүүдийн уялдаа холбоог хангах, төслөөс гарах бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих, туршилт хэмжилт, хяналт баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэх

Инженер - Мэдээллийн технологийн газар

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг суулгаж тохируулах, Салбар, АТМ, Компьютер тоног төхөөрөмжийн сүлжээний холболт хийх, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллана

Хөрөнгө оруулалтын менежер

Голомт банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад оролцож, дэмжлэг үзүүлэх. Компанийн тайлагнал, засаглалыг сайжруулахад оролцож, дэмжих зорилготой.

Зээлийн судалгааны менежер-Байгууллага хөгжлийн газар

Бизнесийн хэд хэдэн салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг, охин болон холбоотой компаниудын нэгдсэн зохион байгуулалттай, дотоод гадаадын групп болон холдинг, корпораци байгууллагуудын зээлийн судалгаа, шинжилгээ, санхүүгийн прогноз, шаардлагатай бусад судалгаа шинжилгээ хийх, танилцуулах

Мик хариуцсан бүртгэлийн ажилтан

МИК ОССК ХХК-д болон Тусгай зориулалтын компаниуудад /ТЗК/ тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь чанартай бэлтгэж хүргүүлэх, МИК хариуцсан албанаас гадагшаа болон дотооддоо явуулах албан бичиг баримтыг цаг хугацаанд нь чанартай бэлтгэж хүргүүлэхэд оршино.

Үйлчлэгч /Хэнтий аймаг/

Хариуцсан талбайн /ажлын байр, өрөө тасалгаа, цайны өрөө/ цэвэрлэгээг тогтмол хийж байнга цэвэр ариун байлгахад оршино.

Үйлчлэгч

Хариуцсан талбайн /ажлын байр, өрөө тасалгаа, цайны өрөө/ цэвэрлэгээг тогтмол хийж байнга цэвэр ариун байлгахад оршино.

Жолооч /Оюутолгой салбар/

Банкны  үйл ажиллагаанд шаардлагатай унаа, тээврийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлэх, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.  

Инженер /Замын-Үүд салбар/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Инженер /Дорноговь салбар/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Инженер /Сэлэнгэ аймаг/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Жолооч /Хэнтий аймаг/

Банкны  үйл ажиллагаанд шаардлагатай унаа, тээврийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлэх, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.  

Теллер /Хэнтий аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Инженер /Хэнтий аймаг/

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Санхүүгийн менежер /гүйцэтгэлийн үнэлгээ/

Банкны нэгжийн болон салбарын үнэлгээний хуудас, тэдгээрийн KPI үзүүлэлтийг боловсруулж батлуулах, төвийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, банкны төвийн нэгж, салбар ТТ-н гүйцэтгэлийг үнэлэх, холбогдох хороонд танилцуулахад оршино.

Системийн хяналтын ажилтан

АТМ , посуудын сүлжээний тасалдал хянах Салбаруудын сүлжээний тасалдал хянах Картын системийн хэвийн ажиллагааг хянах Бүх тасалдлын бүртгэлийг тайланд бүртгэж, нэгдсэн тайлангаар удирдлагуудад мэдээлэх АБТ дагуу

Теллер /Ханбогд сум/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Теллер /Архангай аймаг/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах, АБТ дагуу 

Хуульч

Банкны үйл ажиллагаа хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй, хэвийн явагдахад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, шаардлагатай эрх зүйн акт, гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах, хянах, дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар банкны хууль ёсны эрх ашгийг харилцагчид болон хуулийн байгууллагын өмнө төлөөлөх, хамгаалах, банкны албан ажилтнуудын хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангахад оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн-Картын эрсдэлийн удирдлага

Картын дотоод болон гадаад үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй картын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэлийг өөрийн хянах боломжийн хүрээнд хамгийн бага түвшинд барих, бууруулах, гарсан алдааг засварлуулах, эрсдэлээс сэргийлэх чиглэлээр холбоотой газар нэгжүүдтэй нягт хамрах ажиллах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, WWW.GOLOMTBANK.COM

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.