Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Тэсо Пропертис ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЗАСАЛ/

Барилгын чиг үүрэгт ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах Тухайн ажил үүргийн тодорхойлолтод заасан барилгын ажил гүйцэтгэл болон бараа материалын төсөв бодох, судалгаа болон харьцуулалт хийх Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах Барилгын засалын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих    Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

МЕХАНИК

Авто машины эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлах Автомашины төлөвлөгөөт үзлэг хийх  Хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, удирдлагын мехнизм, цахилгаан тоноглолын засвар хийх  Авто машинуудын их засвар болон урсгал засварын төлөвлөгөө гаргаж гүйцэтгэх 

БАРИЛГЫН МЕНЕЖМЕНТ/ ТӨСЛИЙН БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Төслийн удирдлагын стандартын дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангах Гүйцэтгэгч компанийн мэдээллийг нэгтгэж дата бааз үүсгэх /үнийн санал, танилцуулга, бусад бичиг баримт/ Төслийн барилгыг улсын комиссд хүлээлгэн өгөхөд бичиг баримтын бүрдлийг хангах Алба нэгж хоорондын уялдаа холбоог хангах, төслийн багийн гишүүдийг өдөр тутмын болон бусад холбогдох мэдээ мэдээллээр хангах Төслийн инженер техникийн алба болон бусад албуудтай хамтран гүйцэтгэгч компанийн гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих, мэдээллийг нэгтгэн тогтмол тайлагнах

БАРИЛГЫН МЕНЕЖМЕНТ/НӨӨЦИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Дотоодын санхүүжилт, материал хангамжийн урсгал шинжилгээ хийх Төслүүдэд шаардлагатай бодлого боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавих  Төслийн бараа материалын зам хоног, нөөц, зарцуулалтын явцад хяналт тавих  Төслийн талбайн хяналт хийх /бараа материал ашиглалт, тээвэр, зөөвөрлөлт/  Төслийн багийг дэмжин ажилладаг газруудын хоорондын уялдаа хамаарлыг зохицуулах

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Шууд харъяалах албан тушаалтны тушаал шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих, дагаж мөрдүүлэх Өдөр бүрийн шилжүүлгийн баримтын бүрдлийг хангаж Ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж төлбөр тооцооны ажилтанд маягтын дагуу өгөх Мөнгөн хөрөнгийн ажил гүйлгээг анхан шатны баримтын бүрдэлийн бүрэн гүйцэт байдлыг хянаж бүртгэлийг хийсэн байх Мөнгөн урсгалын төлөвлөлтөнд тусгасан банкны үлдэгдлийн зорилтыг хангаж ажиллана. Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөний орох,  гарах урсгалын биелэлтэд хяналт тавих Байгууллагын соёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх

ХАБЭА-Н АЖИЛТАН

ХЭМАБ-ын бодлого, зорилтыг хариуцсан салбарт хэрэгжүүлэх Үндсэн ажилтнууд болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагыг ХЭМАБ-ын нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд ХЭМАБ-ын хяналтыг хэрэгжүүлж, гарсан үл тохирлыг залруулах шаардлагыг холбогдох талд өгч биелэлтийг хангуулах, үнэлэх Нэгжийн удирдлагууд харъяалах ажилтнууддаа ХЭМАБ-ын анхан шатны болон давтан зааварчилгааг чанартай, үр дүнтэй өгч байгаад хяналт тавих, заавар чиглүүлэг өгөх Эрсдэлийн үнэлгээ хийх холбогдох багыг удирдлагаар томилуулж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компаний борлуулалтын бодлого тодорхойлж хэрэгжилтийг хангах, холбоотой хөгжүүлэлтүүдийг хийж гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах Зах, зээлийн судалгаа хийх- Хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх, санал санаачлага гаргах, гүйцэтгүүлэх Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж, төлөвлөгөө гаргах. Дүрэм журмын боловсруулалт, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удиррдлагаар шийдвэрлүүлэх  

Quantity Surveyor

Estimating quantity from drawings Preparation of schedules of works, schedules of materials, equipment etc. Preparation of cost of job scopes, materials Coordination of contract with legal department and other related departments Liaison with construction department, main contractor and sub-contractors Preparation of monthly reports, analysis, budget reports, risk assessments, and cost control reports Evaluate monthly progress payments Preparation cost reports for value engineering and additional works, change orders and variations Collecting quotations and prepare comparison reports

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Зураг төслийн үйл ажиллагааны холбогдох журам, дотоод стандартыг боловсруулах, батлуулах хэрэгжилтийг хангуулах, нийцлийг шалгах, сайжруулалтыг тухай бүрт хийх Зураг төслийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг мэргэжлийн чиг үүргээр дэмжиж ажиллах Төслүүдийн зургийн суурь хуваарийг боловсруулах, батлуулах, биелэлтийг хангуулах Архитекторуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарах, зохистой мэдлэг, туршлага, мэдээлэл, сургалтаар хангах, тэдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЗАСАЛ/

Барилгын заслын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах Барилгын  заслын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах Барилгын  заслын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих  Чанарын менежментийн тогтолцооны үйл ажиллагааны тайлан, үл тохирол, сэргийлэх, залруулах ажиллагааны үр дүн, сарын ажлын гүйцэтгэлийн талаар удирдлагуудад  тайлангийн драфтын дагуу тайлагнах            

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/

Барилгын  цахилгаан, холбоо дохиоллын ажилтай холбоотой анхан шатны бүх бүртгэл, бичиг баримтууд, ил далд ажлын актуудын хөтлөлтөд хяналт тавих   Төслийн талбайд хүлээн авсан цахилгаан, холбоо дохиоллын  материалуудад хяналт, шалгалт хийж ажилд ашиглах зөвшөөрөл олгох, шаардлагатай бол турших, үр дүнг удирдлагад тайлагнах Салбар компанийн төслийн ажилтнуудад ажил гүйцэтгэх технологийн зааварчилгааны дагуу сургалт орж, ажил гүйцэтгүүлэх Цахилгаан, холбоо дохиоллын  бараа материалуудын техникийн шаардлага боловсруулах, батлуулах Салбар компанийн төслийн ажилтнуудад ажлын чиг үүргийн хүрээнд үүрэг даалгавар, чиглүүлэг, зөвлөмж өгөх

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Компаний борлуулалтын бодлого тодорхойлж хэрэгжилтийг хангах, холбоотой хөгжүүлэлтүүдийг хийж гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах Зах, зээлийн судалгаа хийх- Хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх, санал санаачлага гаргах, гүйцэтгүүлэх Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж, төлөвлөгөө гаргах Дүрэм журмын боловсруулалт, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагаар шийдвэрлүүлэх  

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компани болон түүний бренд төслүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш  чиглэсэн Пи-Ар, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг, дангаар болон багаар зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт болон тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх Тайлант хугацааны ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг бодитой гаргаж, тайлан гаргах Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн ажлын төлөвлөвлөлтийг заасан хугацаанд зөв, зааварчилгааны дагуу төлөвлөх Төслийн ажлыг төлөвлөгөөт хугацааны дагуу чанартай хийхэд тулгарч буй асуудлуудыг тодруулах Төслийн ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах Сар болон хагас сар тутмын төслийн ажлын гүйцэтгэлийг бодитой гаргах, хугацааны шинжилгээ хийх. Суурь хуваарийн боловсруулалт, шинэчилэлт, хаалтын хэрэгжилтийг хянах, төслийн багт дэмжлэг үзүүүлэх Төслийн хэрэгжүүлэлтийн үе шатны бүртгэлүүдийн хэрэгжилтийг хангуулах

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЕНЕЖЕР

Группийн болон салбар компани, түүний брэндүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх Группийг төлөөлөн гадагш болон дотогш чиглэсэн пи-ар болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, түүний тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Группийн болон салбар компани, түүний брэндийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц хандлага мэдээллийг хохиролгүй даван гарахад чиглэсэн арга хэмжээг удирдлагын заавар чиглэлийн дагуу боловсруулах, гүйцэтгэх Групп болон удирдлагуудад шаардлагатай пи-ар үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зохиол хэлэх үг, илэрхийлэх агуулга зэргийг мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэх Нийгмийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, түүнд чиглэсэн төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих, хувь хүмүүст тэтгэлэг туслалцаа үзүүлэх замаар байгууллагын нэр хүндийг эерэгээр өсгөн бэхжүүлэх

ТҮРЭЭСИЙН МЕНЕЖЕР

Компани болон түүний төслүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш  чиглэсэн түрээсийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт болон тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Тайлант хугацааны ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг бодитой тайлагнах Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх

КОНТЕНТ МЕНЕЖЕР

Тэсо пропертис группийн төслүүдийн зураг авалт, дүрс бичлэгийг чанартай өндөр түвүинд гүйцэтгэх, Идэвхижүүлэлтийн ажилтай холбоотой контентийг утга агуулга тодорхой өнгө үзэмжтэйгээр гүйцэтгэх Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсуудын өнгө төрхийг сайжруулах Салбарын маркетингийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах Сошиал хуудсанд оруулах контентийг мэргэжлийн түвшинд чанартай хийж гүйцэтгэх  

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монголын Гудамж 601

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.