Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Энд дарж аппаа татна уу:

АПП татах
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монголын Гудамж 601

Тэсо Пропертис ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-24
ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Компанийн удирдлагын тайлан, санхүүгийн шинжилгээг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлэх
Сар бүр нөхцөл байдлын шинжилгээ хийн сайжруулалт, өөрчлөлтийн талаар зөвлөмж хүргүүлэх
Барилгын төслийн өртгийн баталгаажуулалт, таамаглалыг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлж санхүүгийн тайланд тусгах
Өөрийн ажлын чиг үүрэгтэй хамааралтай хөндлөнгийн үнэлгээг хугацаанд нь хийх
Компанийн зардлын хяналтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-24
ХАБЭА АЖИЛТАН

Хариуцсан алба салбар, барилгын талбайд аюул, эрсдэлтэй цэгийн хяналт хийж санамжыг өгч, өдөр тутмын хяналтыг хийх, холбогдох албан тушаалтанд залруулга хийх шаардлагыг үл тохирол, ажлыг зогсоох актаар маягтыг хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэх
Ажилчдад шууд удирдлагаас ажлын байрны анхан болон давтан зааварчилгааг чанартай, үр дүнтэй, хүртээмжтэй өгөгдөж байгаад хяналт хийх.
ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөөт ажлыг төлөвлөж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, дүгнэж үр дүнг удирдлагад танилцуулах
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтын материал, асуумж, асуулга, төлөвлөгөө,  хөтөлбөрийг боловсруулж, хянуулж, удирдлагаар батлуулах
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-24
БОРЛУУЛАТЫН МЕНЕЖЕР /ДИСТРИБЮТЕР/

Дистрибютрийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
Зах зээлийн эрэлтэд үндэслэн борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх боломжийг тогтмол эрэлхийлэх, үнэнч харилцагчдийн тоог нэмэгдүүлэх
Хэрэгцээтэй мэдээллийг судалгааны аргын дагуу судлан болосруулах
Тайлан мэдээг удирдлагын багт танилцуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-23
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/

Байгууллагын үйл ажиллагааг стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулах, байнгын сайжруулалтыг хийх
Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих
Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлэх
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг хянаж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх
Албаны ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлан мэдээг авах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, чиглүүлэг зааварчилгаа өгөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах

 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-23
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/

Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын цахилгааны  ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох -баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих   
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-23
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын цахилгаан холбоо дохиоллын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчдыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-23
ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтыг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаанд нь алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах
Өдөр тутмын барилгын үйл ажиллагааг үнэн зөв явуулах
Байгууллагын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтгэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
НЯГТЛАН БОДОГЧ /ТООЦОО/

Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах
Сар бүрийн анхан шатны архивыг бэлэн болгож Ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулах
Хариуцсан няравын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгч ажиллана
Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх
Байгууллагын соёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-05-16
ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтыг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаанд нь алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах
Өдөр тутмын барилгын үйл ажиллагааг үнэн зөв явуулах
Байгууллагын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтгэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын цахилгаан холбоо дохиоллын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчдыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-16
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Байгууллагын үйл ажиллагааг стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулах, байнгын сайжруулалтыг хийх
Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих
Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлэх
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг хянаж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх
Албаны ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлан мэдээг авах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, чиглүүлэг зааварчилгаа өгөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР /CОЛОНГОС ХЭЛТЭЙ/

Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүддээр багаар болон бие дааж ажиллах
Бүхий л ТЭМ дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах,батлуулах,  захиалгыг цаг алдалгүй  заасан хугацаанд гэрээ хийн, төлбөр төлүүлэх
Харилцагч байгууллагуудын болон бусад салбарын ажилтнуудтай ёс зүйтэй , хүндэтгэлтэй харьцах
ОУ-нын чанартай ТЭМ, барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны хаана хэзээ болох зэргээр мэдээллээр хангах, танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох, албанаас хамаарах орчуулагчаар хангах
Байгууллагынсоёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-05-16
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/

Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын цахилгааны  ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын цахилгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох -баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих   
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ГАДНА ТОХИЖИЛТ/

Барилгын гадна тохижилтын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын  гадна тохижилтын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын  гадна тохижилтын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих                                                                                                       
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/

Байгууллагын үйл ажиллагааг стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулах, байнгын сайжруулалтыг хийх
Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих
Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлэх
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг хянаж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх
Албаны ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлан мэдээг авах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, чиглүүлэг зааварчилгаа өгөх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах

 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ТУСЛАХ ИНЖЕНЕР

Барилгын  ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын  ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах
Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих                                   
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтыг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаанд нь алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах
Өдөр тутмын барилгын үйл ажиллагааг үнэн зөв явуулах
Байгууллагын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтгэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-09
ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖЕР

Төслийн удирдлагын газрын тайлан мэдээ  нэгтгэх
Төслийн менежмент нэвтрүүлэх үйл явцад дэмжлэг үзүүлж, зөвлөмж мэдээллээр хангах
Төслийн удирдлагын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах.
Бодлогын хүрээнд төслүүдийг удирдан чиглүүлэн, төслийн боловсруулалтыг чанартай гүйцэтгүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-05
ТӨСЛИЙН БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Төслийн хамрах хүрээ ажил гүйцэтгэлээс шалтгаалан тухайн төслийн бичиг баримтын бүрдлийг хангах
Төслийн барилга байнгын ашиглалтад өгөхтэй холбоотой бичиг баримтын бүрдлийн хангах бүртгэл хөтлөлийг хийх
Төслийн явцын тайлан гаргах, мэдээллийг нэгтгэх
Стандартын дагуу баримтын бүрдлийг бүрдүүлж архивлах
Төслийн гүйцэтгэгчийн гэрээний нэгтгэл тайлан гаргах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-27
ДОТООД АУДИТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн дотоод аудитын эрсдэлд суурилсан хөтөлбөр боловсруулах, дотоод аудитыг гүйцэтгэх, тайлан дүгнэлт гаргах, зөвлөмж шийдэл өгөх, зөвлөмжийг эргэн хянах

Аудитын шалгалт ба дүгнэлтийг баримтжуулж, аудитын ажлын тайлан хянаж баталгаажуулах
Нэмэлтээр хийх бусад төлөвлөгөөт бус ажилууд болон хугацаатай үүрэг даалгаврууд
Ажлын чиг үүргийн хүрээнд салбар компаниудын үйл ажиллагаанд уялдаа холбоотой, хамтарч ажиллана
Байгууллагын соёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-27
САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэгч байгууллагын ажилд хяналт хийж гүйцэтгэлийн акт баталгаажуулах, гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудад үүрэг даалгавар, чиглүүлэг өгөх
Барилгын сантехникийн ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах
Баригдаж буй барилгад хяналт хийж хяналтын хуудас, зөрчлийн хуудас хөтлөх тайлагнах
Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх
Менежериийн түвшний ажилтны  ёс  зүй, хэм хэмжээнд тохирсон харилцааны соёл, хувцаслалтыг өөртөө хэвшил болгох, бусдад үлгэр дууриал болохуйц байх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. ЭДИЙН ЗАСАГЧ5 сарын 24. 12:32
  2. ХАБЭА АЖИЛТАН5 сарын 24. 12:11
  3. БОРЛУУЛАТЫН МЕНЕЖЕР /ДИСТРИБЮТЕР/5 сарын 24. 9:19
  4. ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/5 сарын 23. 12:04
  5. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/5 сарын 23. 12:03

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Пропертис ХХК. 2012-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.