Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Тэсо Фүүдс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх Зах зээлийн болон хэрэглэгч харилцагч, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх Сектор тус бүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах  Үр дүнтэй шинэ арга аргачлал, санал санаачлагыг дэвшүүлж  хэрэгжүүлэх

ХУУЛЬЧ /МЭЙЖИК ТЕК МОНГОЛИА ХХК/

Гүйцэтгэх удирдлагад хууль эрх зүйн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, санал боловсруулах Компанийн удирдлага, бусад салбар нэгжийн удирдлагын зүгээс гаргаж буй шийдвэрийн төсөлд санал өгөх, хууль зүйн үндэслэлийг хянах Хууль, эрх зүйтэй холбоотой /Хөдөлмөрийн харилцаа, гэрээ/ асуудалд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хүний нөөцийн нэгжтэй хамтран ажиллах Шинээр гарч буй хууль, түүний өөрчлөлт, дүрэм журмын шинэчлэлийн талаар судлах, удирдлагад танилцуулах Гэрээ болон бусад эрхзүйн баримт бичгийн бүрдэл, бүртгэл

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах, технологийн заавар боловсруулах Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн туршилт, судалгаа хийх

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУДЛААЧ

Эрдэм шинжилгээ болон килиник судалгааг хийх Арга зүй боловсруулан батлуулах Туршилт судалгааг гарчлан гүйцэтгэх Шинжилгээнд дээж бэлтгэн төлөөлөх чадвар бүхий дээж авах, чанар алдагдалгүй хүргэх, үр дүнд анализ хийх Үр дүнгээс хамааран аргөзүйнд дүн шинжилгээ хийн тайлагнах

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Байгууллагын үйл ажиллагааг ISO 9001 стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулах. Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудыг хэрэгжилтийг хянах. Үйлдвэрүүдийн болон алба салбарын чанарын бодлоготой холбогдсон баримт бичиг журмуудыг боловсруулах, хянах, мөрдүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах. Бүтээгдэхүүний чанарын баталгааг хангуулах. Салбар компаниудын болон албуудын үйл ажиллагаа болон бичиг баримт хөтлөлт, мөрдөлтөнд хяналт тавиж ажиллах. Чанарын менежерүүдийн ажил үүрэгт чиглэл өгөх, хяналт тавих.

БҮТЭЭМЖ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

ТЭСО группийн салбар компани, үйлдвэрүүдийн бүтээмжийг өсгөх, шинжлэх, бодлого боловсруулах, санал хэрэгжүүлэх. Үйлдвэр, алба салбарын бүтээмж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд судалгаа шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж өгч ажиллах Бүтээмж сайжруулах орчин үеийн арга технологийг үйлдвэрлэл үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгсэл, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрийн санаачлан хэрэгжүүлэх

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Мөнгөн урсгалын төлөвлөлт, гүйлгээ, түүний удирдлага, хяналтын хүрээнд мөнгөн гүйлгээг  группын түвшинд хийх, холбогдох шийдвэр гаргах, холбогдох валютын арилжааг хийх Зээл, зээлийн хүүний бодлогыг зөв тодорхойлох, эх үүсвэрийн зардал, хүүний удирдлагыг зөв хэрэгжүүлэх Эдийн засаг, зах зээл, бизнесийн орчны чиг хандлагын судалгааг удирдлагуудад танилцуулж, тайланг хүргүүлэх Ашигт ажиллагааг хангах, өсгөх, холбогдох арга хэмжээг авах, Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо судалгааг боловсруулах, санал зөвлөмж гаргах

МИКРОБИОЛОГИЧ /ТЭСОФҮҮДС ХХК/

Лабораторийн үйл ажиллагааг MNS ISO/ IEC 17025 олон улсын стандартын шаардлагын  хэмжээнд нийцүүлэн тус компаний хүлээн авч буй түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүнд хийгдэх  сорилтыг батлагдсан стандартын аргачлалаар, үнэн зөв хийж гүйцэтгэн сорилтын үр дүнг холбогдох салбар үйлдвэрүүдийн хүмүүст болон лабораторийн эрхлэгчид  шуурхай мэдээлэн түүний мөрөөр арга хэмжээ авахуулж ажиллана. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР/ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Шинэ ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ батлагдсан тухай бүрт гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтын 1 хувийг ажилтанд хүлээлгэн өгч, гарын үсгээр баталгаажуулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, хариуцсан албан тушааалтнуудад шийдвэрийг тараах, мэдээллэх

EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGER /TESO FOODS LLC/

Хүний нөөцийн  сургалт, идэвхижүүлэлтийн функцийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга техник боловсруулах, шинэ арга техникийг судлах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцож, зөвлөмж мэдээлэл өгөх.  Ажилчдад эерэг, сонирхолтой ажлын орчныг бүрдүүлэх ба ажилд орохоос эхлээд ажлаас гарах хүртэлх замыг аль болох сонирхолтой, саадгүй, эерэг байлгах   Шинэ ажилтан татах, одоо байгаа ажилтанг хадгалах стратегийг боловсруулах   EX холбоотой судалгааг хийх, Үр дүн мэдээллийг удирдлагад танилцуулах  Удирдлагын баг болон ажилтан бүрт компанийн соёлыг түгээх  

НЯГТЛАН БОДОГЧ /МЭЙЖИК ТЕК МОНГОЛИА ХХК/

Хариуцсан салбарын тооцооны чиг үүргийг хариуцах  Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино. Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх

МЕХАНИК /ЭКО КЛАСТЕР ХХК/

Тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай засварын ажил хийх  Үзлэг хийж, алдааг илрүүлэн төлөвлөсөн засварын ажилд туслалцаа үзүүлэх  Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах  Тоног төхөөрөмжийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг цаг алдалгүй засварлах

ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ / ЭКО КЛАСТЕР ХХК /

Хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэж буй хэсэгт технологийн горим барин ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Бүтээгдэхүүн болон түүхий эд материалын үл тохирлыг илрүүлж, шинжлэх, залруулах арга хэмжээ авах Бүтээгдэхүүний орц гарц, орц жорд хяналт тавьж ажиллах Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын журам, үйлдвэрийн дүрэмд заасан чиг үүргийн хамааралтай анхан шатны маягтуудыг хянаж бүртгэх

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

Худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаа бодлогыг боловсруулах, удирдан чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт, борлуулалтын стандартуудыг боловсруулах ба худалдааны маркетингийн төлөвлөгөө, стратегийг зах зээлийн өөрчлөлт, өрсөлдөөнт нөхцөл байдалд тохируулан шинэчилж байх Идэвхжүүлэлт болон харилцагчдын хамтыг ажиллагаа, төлөвлөгөө, гэрээг үр дүнтэй зохион байгуулж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Брэндийн багуудтай хамтран маркетингийн хөтөлбөрийн концепци, бүтээгдэхүүний гадаад үзэмжийн тал дээр хамтран ажиллах Зах зээлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломжийг өргөтгөх, өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэх

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /ТЭСО ФҮҮДС/

Байгууллагын санхүүгийн стратеги бодлого тодорхойлох, капиталын бүтцийн төлөвлөлт боловсруулах Мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, хяналт тавих Богино болон дунд хугацааны төлбөрийн чадварыг хангуулах, тогтвортой байлгах бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэх Менежментийн тайланд шинжилгээ хийж санхүүгийн шийдвэр гаргалтад шаардлагатай мэдээллээр хангах

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Салбар болон дотоод, гадаадаас захиалагдаж байгаа захиалгыг хянах, захиалгын цаг хугацааны болон бусад эрсдлээс сэргийлэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх; Худалдан авах ажиллагаанд процессийн хяналт тавих, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх; Худалдан авалтын хүсэлтийг хуваарилах, захиалгын хэрэгжилтийг хангах; Процессийн сайжруулалт хийх асуудлыг тухай судлан тодорхойлох, санал, санаачлага гаргах, удирдлагад танилцуулах; Худалдан авалтын албаны ажилчдад ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй нь холбоотой шаардлага, зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх;

ХАБ-ЫН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ФҮҮДС ХХК/

ТЭСО группийн зүгээс батлан гаргасан  ХАБ-н бодлогын хүрээнд ISO 45001 удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичгийг боловсруулж, сайжруулалтыг хийж, хариуцсан салбарын ажилчдын ХАБ-н хууль болон бусад холбогдох дүрэм журамд нийцсэн үйл ажиллагааны тогтолцоонд дотоод аудит хийх, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тасралтгүй сайжруулах MNS ISO 45001:2018 менежментийн тогтолцооны шаардлагын дагуу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх ХАБ-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явц, ХАБ-н үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах сайжруулах зорилгоор дүрэм журам боловсруулах, зөвлөмж өгөх Байгууллагын ажилчдад MNS ISO 45001:2018 менежментийн тогтолцооны шаардлагын дагуу боловсруулагдсан холбогдох баримт бичигийг танилцуулах сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

Группийн болон салбар компаниудад компанийн үйл ажиллагааг эерэгээр таниулах Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш чиглэсэн үйл ажиллагаа болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран зохион байгуулах, Түүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Группийн болон салбар компанийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхүйц хандлага мэдээллийг хохиролгүй даван гарахад чиглэсэн арга хэмжээг авах чадамжтай Групп болон удирдлагуудад шаардлагатай үйл ажиллагааны мэдээллийг үнэн зөвөөр хүргэх, шаардлагатай мэдээ тайланг мэргэжлийн төвшинд бэлтгэх Бодлого, дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, төлөвлөх Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх Гэнэтийн ажлуудыг хурдтай, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.