Одоогоор мэдэгдэл алга байна

М Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн хэрэг бүртгэл, хяналтын мэргэжилтэн

Зээлийн хорооны хурлыг зохион байгуулах, хуралд танилцуулах материалын бүрдэлд хяналт тавих, хурлын тэмдэглэл, шийдвэр бичих, шийдвэрийг холбогдох ажилтнуудад хүргүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хянах, тайлагнах, хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг архивт хүлээлгэн өгөх, зээлийн болон бусад холбоотой гэрээг хянах

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан дүрэм журмын хүрээнд хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх болон байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бизнесийн шаардлага болон шалгуур, бизнес процессыг тодорхойлох;Хөгжүүлэлтэд шаардагдах мэдээллээр хангаж, сайжруулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай хийж, гүйцэтгэн ажиллах;Хөгжүүлэлт хийж дууссан систем болон програмыг тестлэх явцад шаардлагатай тохиолдолд тестийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, хуваарилах, илэрсэн алдаа асуудлыг цаг тухайд нь мэдэгдэх;Програм/системийн шаардлага болон шалгуурыг тодорхойлохдоо ойлгомжтой мэдээлэл хүргэн ажиллан, бусад нэгж, газар, компаниудтай ажиллах уялдаа холбоог холбож, ажиллах

Борлуулалтын мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Энэхүү ажлын байрны үндсэн зорилго нь шинэ харилцагчийг таньж мэдэх, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ятган борлуулах, харилцагчдад шаардлагатай техник технологийн туслалцаа үзүүлэх, харилцагчдыг дижитал хэрэглээнд сургах, бизнесийн зорилтот үзүүлэлтүүдийг хангахад оршино.

Дата аналист

Өгөгдөлд суурилан бизнест дэмжлэг үзүүлэх судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, үр дүнг тайлагнах, таамаглах чадвар бүхий загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах, үйл ажиллагаанд дэмжлэх үзүүлэх dashboards-г хөгжүүлэх

Бизнес шинжээч

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бизнесийн шаардлага болон шалгуур, бизнес процессыг тодорхойлох Програм болон системийн шаардлага болон шалгуурыг тодорхойлохдоо ойлгомжтой мэдээлэл хүргэн ажиллан, бусад нэгж, газар, компаниудтай ажиллах уялдаа холбоог холбож, ажиллах Хөгжүүлэлтэд шаардагдах мэдээллээр хангаж, сайжруулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай хийж, гүйцэтгэн ажиллах Хөгжүүлэлт хийж дууссан систем болон програмыг тестлэх явцад шаардлагатай тохиолдолд тестийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, хуваарилах, илэрсэн алдаа асуудлыг цаг тухайд нь мэдэгдэх

Хөгжүүлэгч (Back End)

Scrum багт орж өгсөн шаардлагын дагуу back-end microservice-йг хөгжүүлэх 

Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн

Хөгжүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн үүднээс шалгах Ирээдүйд гарч болох алдаа, асуудлыг хамгийн бага байлгах түвшинд тест кэйс боловсруулан тестлэх Процессын дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, түүнийг хангах, бодит орчинд нэвтрүүлэх

Өгөгдлийн сангийн администратор

Програм хангамж, мэдээллийн технологи, мэдээллийн сан, электроникийн инженер чиглэлийн мэргэжилтэй эсвэл тус чиглэлээр суралцаж буй оюутан байж болно.  Хариуцлагатай, асуудал шийдвэрлэх аналитик арга барил эзэмшсэн байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, ажлын ачаалалтай үед тайван, үр ашигтай, зохион байгуулалттай ажилладаг байх Англи хэлний зохих хэмжээний мэдлэгтэй байх, мэргэжлийн англи хэл эзэмшсэн байх

Ресепшн

Гадны зочдыг угтах, мэдээллээр үйлчлэх Гаднаас ирсэн албан бичиг, материалыг хүлээн авч холбогдох ажилтнуудад хүлээлгэн өгөх Удирдлагууд болон зочдод цай, кофегоор үйлчлэх Хурал, сургалтын бэлтгэл ажилд туслалцаа үзүүлэх, өрөөний бэлэн байдлыг хангах Оффис менежментийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх

Харилцагчийн мэдээллийн төвийн ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжилтэн болон мэдээллийн зөвлөхийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллээр хангах, тайлан мэдээ бэлтгэх, үйлчилгээний чанарт хяналт тавих, зөвлөмж зөвлөгөө өгөх  

Мэдээллийн зөвлөх

Харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар утсаар мэдээлэл өгч, таниулан сурталчилах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сонголт хийхэд нь туслах.

Хуульч

Банкны эрхэм зорилго, бизнесийн болон стратегийн төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд Банкны үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, шаардлагын дагуу хэрэгжүүлэхэд чигэлэсэн хууль, эрх зүйн дэмжлэг, үйлчилгээг үзүүлж ажиллах, эрх зүйн үр дагавар бүхий баримт бичиг боловсруулах, хянах, Банкны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж хууль хяналтын болон шүүхийн байгууллагад төлөөлөх.

IT эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн

Мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сайжруулах, хэрэгжүүлэх Мэдээллийн технологийн тасралтгүй үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих

Бизнес банкны менежер

 Байгууллагын сегментийн шинэ харилцагч татах, өмнөх харилцагчид шинэ нэмэлт бүтээгдэхүүн санал болгох замаар банкны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө болон зээлийн багцыг бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх, зорилтот харилцагчдыг тогтоон барих, халамжлах, хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах

Теллер

Харилцагчид  банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл өгөх, сурталчилах, Бүх төрлийн бэлэн бус төлбөр тооцоог гүйцэтгэх,   Харилцагчийн бүртгэл үүсгэх, данс нээх хаах гэх  зэрэг үйлчилгээг  харилцагчийн үйлчилгээний сантадартын дагуу чанартай үзүүлэх.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын системийн мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Байгууллага дээр ашиглагдаж буй системүүдийн эрхийг тохируулах болон зохицуулах, домэйн болон office 365 -ийг удирдлагаар хангах

Санхүүгийн бүртгэл, хяналтын мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Шинэ бүтээгдэхүүний тест туршилтад идэвх, санаачилгатай оролцож хэрэглэгчийн түвшинд байж болох бүхий л асуудлыг бодолцож тестийг үр дүнтэй хийх

Харилцааны менежер

Банкны ЖДҮ зээлийн бүтээгдэхүүнийг харилцагчид сурталчлан таниулах, зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, чанартай зээлийн багцын өсөлт хийх, эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх.

Зээлийн эргэн төлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх ба хугацаа хэтэрсэн зээлийг эргэн төлүүлэх, утсаар холбогдох, шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдэл гардуулах, биечлэн уулзалт, явцын хяналт хийх, дараагийн хийгдэх ажиллагааг тодорхойлох, шаардлагатай нөхцөлд Тусгай активын нэгжид хүлээлгэн өгөх Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй холбоотой харилцагчийн мэдээлэллийг системд үнэн зөв, шуурхай бүрэн оруулах, зээлийн хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах Зээл эргэн төлүүлэх ажиллагааг сайжруулах санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хийгдсэн ажлын үр дүнг тайлагнах

Эрсдэлийн загвар хөгжүүлэгч

  Өгөгдөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, кредит скоринг болон бусад зээлийн загваруудыг боловсруулах, сайжруулах, тасралтгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах. 

Худалдан авалт, бүртгэлийн мэргэжилтэн

Банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр худалдан авахаар шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Тайлангийн мэргэжилтэн

Банкны гадаад дотоод тайлан хэрэглэгч нарын шаардлагын дагуу тайлангуудыг автоматжуулах, ашиглах боломжоор хангах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 15 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.