Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Бороогоулд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Нуруулдан уусгалтын бутлуурын операторч

Нуруулдан уусгах хэсэг болон бутлуурыг үйл ажиллагааны үндсэн заавар, ISO стандартын дагуу технологийн үзүүлэлтүүдийг батлагдсан төсвийн хүрээнд аюул осолгүй, байгаль орчинд халгүй, үр бүтээлтэй үйлдвэрлэлийнхээ зорилтод хүрэхийн төлөө ажиллахад оршино.

Байгаль орчны ажилтан

Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөх Монгол улсын байгаль орчны (БО) холбогдох хууль тогтоомжууд, ISO 14001 стандартыг мөрдөн хэрэгжүүлэх болон Бороогоулд ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн БОННҮ-ний хүрээнд хүлээсэн үүргийг биелүүлэн холбогдох БО-ны тайлан төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажилд оролцон дэмжлэг үзүүлж ажиллана. БО-ны нөхөн сэргээлт, ойжуулалт, хаалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ, бусад төслүүдэд оролцох ба нийт ажилтнуудад байгаль орчны сургалтыг зохион байгуулах, олон нийт, оролцогч талуудад компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах, мэдээллээр хангах, бусад уулзалт, хурлуудад оролцож ажиллана.  Компанийн Байгаль орчны талаар баримтлах бодлогын хүрээнд ISO 14001 стандартын дагуу БОМС, түүний дүрэм, журам, гарын авлагуудыг боловсруулах, хянахад Байгаль орчны хэлтсийн менежерт дэмжлэг үзүүдэх, БОМС-г хэрэгжүүлэх;  Улаанбулаг болон Бороогийн төслийн батлагдсан БОННҮ, "Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ойжуулалтын болон байгаль орчны бусад төрөл хөтөлбөр, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг холбогдох хууль журмын дагуу боловсруулах ажилд оролцох, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжүүлэх;  Байгаль орчны судалгаа, дотоод, гадаад тайлангуудыг боловсруулан гаргах, төрийн байгууллагуудад тайлан, мэдээ гаргаж өгөх, олон нийт, оролцогч талуудад компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах, мэдээллээр хангах, бусад уулзалт, хурлуудад оролцох, төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах чиглэлээр удирдах ажилтны зааврын дагуу гүйцэтгэх; Өгсөн үүрэг даалгаварыг заасан хугацаанд чанартай гүйцэтгэх ба гүйцэтгэлийг Байгаль орчны алах инженер болон Байгаль орчны хэлтсийн менежерт эргүүлэн тайлагнаж , 7 хоног болон сарын тайлан мэдээ гаргах;  Аливаад зөв хандлагатай байж, Монгол улсын хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн тухай болон ХАБЭА-н тухай хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, Бороогоулд ХХК-ийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөн, энэхүү ажлын байранп баримтлах зарчмыг удирдлага болгон өндөр чанартай, үр дүнтэй ажиллах;  Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй ХАБЭА болон байгаль орчинтой холбоотой дүрэм журам, горим, заавар зааварчилгааг дагаж мөрдөн өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчны эрсдэлээс үүсэх хохирлоос байгууллагаа хамгаалах талаах идэвх, санаачилга гарган ажиллахl;  Байгууллагын нууцыг хадгалах, хамгаалах чиглэлээр хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд хийж буй ажлын явцад олж мэдсэн байгууллагын нууцад хамаарах мэдээлэл, компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой нууцлах шаардлага обьект, үйл ажиллагаа мэдээллийг нууцлах үүрэг хүлээнэ.  Өөрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотой эд хөрөнгийг хариуцах чиглэлээр "Эд хариуцагчийн бүрэн хариуцлагын гэрээ"-г байгуулж түүнд заагдсан үүргийг биелүүлж ажиллах;  Ээлжийн амралттай, чөлөөтэй, өвчтэй болон бусад шалтгаанаар эзгүй байгаа хэлтсийн бусад ажилтны үүргийг орлон гүйцэтгэж ажиллах;  ОХШХ хэмжилтийг хуваарийн дагуу хийх, холбогдох бүртгэл, мэдээ тайлан бэлтгэх.  Төсөл  хөтөлбөрийн БО-ны холбогдолтой асуудалд анхаарал хандуулж шаардлагатай арга хэмжээг удирдлагаас өгсөн чиглэл зааврын дагуу авч ажиллах;  Нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;  Төслийн  хэсгүүдэд БО-ны чиглэлээр холбогдох шаардлага, хяналт тавих болон бусад шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэх;  Тухайн ажилтны мэргэшсэн чиглэл, турлага эвсэл чадварт тохирсон бусад ажлуудыг Байгаль орчны менежерийн зааврын дагуу гүйцэтгэх. 

Сэлбэг хариуцсан ажилтан

Хангамжийн хэлтэстэй хамтран сэлбэгийн эх үүсвэр тодорхойлох, сонголт хийх, сэлбэгийн ирэх хугацааг тодорхой болгох. Захиалга батлахад шаардлагатай мэдээлэл болон зургийг явуулж хамтран ажиллах; Гар дээр байгаа /on hand/ сэлбэгүүдийн жагсаалтыг хянах; Ирсэн бараа материал захиалсан тоо ширхэг, эдийн дугаараар ирсэн эсэхийг хянаж сэлбэг ирсэн даруйд удирдлагад мэдэгдэж, засварын ажлыг эхлүүлэх; Захиалгын дагуу ирсэн сэлбэгүүдийг тухайлсан техникт зориулсан тавцан, талбайд байрлуулан ангилж бэлдэх, нарядны дугаары тавьж хаягжуулах; Хэрэглэсэн хуучин сэлбэг хэрэгслийг зориулалтын тавиур контейнерт хураан ангилах; Тогтмол хэрэглээ, урсгал засварын сэлбэгийн үлдэгдэл багассан тохиолдолд дараагийн татан авалтыг яаралтай зохион байгуулах;

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой ажилбар, ажилтнуудын хувийн хэргийн бүрдүүлбэр; Хүний нөөцийн нөхөн хангалт, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа; Ажилтны ёс зүй, сахилга батыг өндөржүүлэх үйл ажиллагаа; Хүний нөөцийн программ хангамжтай холбоотой үйл ажиллагаа;

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Компанийн мэдээллийн сувгууд болох нүүр номын хуудас болон бусад сошиал мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн сонинг гаргах эх бэлдэх, мэдээллийг бэлдэх, хэвлэгдсэний дараа орон нутаг, оролцогч талуудад хүргэх; Үйл явдлын зургийг авч баримтжуулах;

Өөрөө буулгагчийн оператор

Өөрөө буулгагч /МТ-86, HOWO-371/ болон эдгээртэй адилтгах машинуудыг жолоодох; Уурхайн ашиглалтын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг үзүүлж, аюулгүй тээвэрлэлт хийх.

Цахилгаанчин

Уурхайн нуруулдан уусгах үйлдвэр, үндсэн ордын хүдэр боловсруулах үйлдвэр, уурхайн цахилгаан байгууламжууд, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг ТТ-ийн засвар зааварчилгаа болон АА-ны зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх; Цахилгааны бүх тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа болон суурилуулалтын аюулгүй бөгөөд бүрэн бүтэн байдлыг хангах засвар үйлчилгээ, цахилгааны урьдчилан сэргийлэх болон гэмтлийн засвар үйлчилгээг Цахилгааны ерөнхий инженерийн удирдлага дор хийж гүйцэтгэх; Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй бөгөөд найдвартай ажиллагааг хангахын тулд цахилгааны суурьлуулалт болон бусад холбогдох ажлыг дотоодын болон олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх;

Хаягдлын далан, геотехникийн инженер

Ил уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай геотехникийн болоод хананы тогтворжилттой холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг бэлтгэх, уурхайн хана төлөвлөсний дагуу гарч байгаа эсэхэд хяналт тавьж, гарч буй үр дүнгийн талаар Ил уурхайн инженер болон Уулын ашиглалтын албанд мэдээлж хариу арга хэмжээг авах; Хаягдлын далангийн тогтворжилт үнэлгээний тайлан хийх, тогтмол хяналт тавих; Хаягдлын далангийн усны балансын тооцоолол хийх; Ил уурхайн урт хугацааны төлөвлөлт хийхэд шаардлагатай хананы параметр тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллээр хангах, геотехникийн долоо хоног, сарын тайлан мэдээг бэлтгэж хүргэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Level 7, Blue Sky Office, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, Peace Avenue 17, Ulaanbaatar – 14240, Mongolia

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.